Spotkania Burmistrza w Izbiszczach i Porosły Kolonia

Spotkanie w Izbiszczach

W czwartkowy wieczór 21 stycznia we wsi Izbiszcze odbyło się spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. Spotkanie zorganizował radny Rady Miejskiej w Choroszczy – Marian Kosakowski, wspólnie z sołtys wsi – Karoliną Krysiewicz. Licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy wsi dyskutowali o sprawach, które bezpośrednio mają odzwierciedlenie w ich życiu codziennym. I tak, w pierwszej kolejności, poruszono kwestię rozkładu jazdy autobusu na trasie Izbiszcze-Choroszcz. Niewątpliwie zauważalny jest brak bezpośredniego połączenia Izbiszcz z miastem, ale w perspektywie sytuacja ma szanse zmienić się na lepsze: opracowywane jest bowiem kompleksowe rozwiązanie tej sytuacji, co z pewnością ułatwi życie mieszkańców. Podczas spotkania wspomniano także o kwestii utwardzenia dróg na terenie wsi oraz jakże aktualnego w obecnym czasie odśnieżania dróg. Mieszkańców interesowała także kwestia opłat za wywóz śmieci – w związku z zakupem przez gminę nowych pojemników. Burmistrz jednoznacznie oświadczył, iż tzw. opłata śmieciowa, niezależnie od dokonanych inwestycji, pozostaje niezmienna. Wspomniano także o planach uruchomienia kąpieliska na terenie miejscowości, jak również dyskutowano o sytuacji w oświacie. W tej materii, z pespektywy czasu widać, że zmiany okazały się korzystne, czego dowodem jest fakt zadowolenia rodziców. Ważne, by w całej sytuacji widzieć dobro dziecka i tylko i wyłączenie przez ten pryzmat dokonywać zmian. A tak niewątpliwie się dzieje.

Ważnym tematem, jaki został wyeksponowany podczas spotkania z mieszkańcami Izbiszcz, była także budowa garażu dla miejscowej OSP. Chętni uczestnicy spotkania, w szczególności strażacy, mogli zapoznać się ze wstępnymi planami prezentującymi koncepcję garażu. Spotkania mieszkańców choroskich miejscowości z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim, takie jak przeprowadzane w obecnym czasie: w Porosłach Kolonii, czy w Izbiszczach, a w poprzednim roku – w Mińcach, Łyskach, Porosłach czy innych miejscowościach, są bardzo potrzebne: pozwalają na bezpośrednie spotkanie z włodarzem gminy, wzajemne poznanie się, ale przede wszystkim wspólne porozmawianie o ważnych dla  mieszkańców i całej gminy sprawach. Spotkania Burmistrza z mieszkańcami wsi na terenie gminy Choroszcz z pewnością będą kontynuowane. Kolejne – w Krupnikach odbędzie się już 27 stycznia. Następne zaś zostaną przeprowadzone wedle zapotrzebowania mieszkańców. Zgodnie z deklaracją Burmistrza, poczynioną podczas ostatniej “budżetowej” sesji Rady Miejskiej, włodarz gminy Choroszcz jest gotowy do spotkań z mieszkańcami wszystkich choroskich miejscowości. Zapraszamy do współpracy.

 

źródło: Głos Choroszczy


Spotkanie w Porosłach Kolonia

Kolka dni wcześniej, we wtorek 19 stycznia z inicjatywy rady sołeckiej oraz mieszkańców wsi  Porosły Kolonia odbyło się spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. W spotkaniu uczestniczył Wiceburmistrz Grzegorz Gabrian, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy p. Beata Jeżerys oraz radna Rady Miejskiej p. Beata Walesiuk wraz z sołtysem wsi  Porosły Kolonia.

Podczas wydarzenia poruszono ważne tematy dotyczące mieszkańców wsi. Dyskutowano min. o rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej i wiążącą się z tym rozbudową oczyszczalni ścieków w Choroszczy o czym wspominał p. Burmistrz. Istotną kwestią jaką poruszyli mieszkańcy wraz z Burmistrzem była sprawa węzła drogowego w Porosłach. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi przedstawionymi na mapach. Poruszono kwestię doświetlenia wsi poprzez usprawnianie latarni czy rozwiązania komunikacyjne w kwestii  dowozu dzieci do szkoły.

Spotkania przebiegało w miłej atmosferze, dzięki czemu dyskusja była konkretna i merytoryczna.

źródło: Głos Choroszczy