Komunikaty

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej to obowiązek właściciela

Dzięki środkom własnym oraz funduszom UE, w części miejscowości gminy Choroszcz, tj. Porosłach, Żółtkach czy Klepaczach udało się stworzyć częściowy system gminnej kanalizacji sanitarnej. Czyżby niepotrzebnie, skoro mieszkańcy nie skłaniają się do tego, by się do niego podłączyć? Miejmy nadzieję, że zaniechanie w tej materii wynika tylko i wyłącznie z braku czasu lub niewiedzy. Dlatego przypominamy: właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej i, co do zasady, nie może uchylać się od tej powinności.

Szereg ustaw nakłada na gminę – zapisując to w postaci zadań własnych gminy – zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz stworzenie niezbędnych warunków do ich utrzymania (mówi o tym art. 3, ust. 2 Ustawy z dn. 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622). Gmina także jest zobowiązana – poprzez działające w jej imieniu oraz na jej terenie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – zapewnić, aby gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, służące do zaopatrywania nieruchomości w wodę, jak również do odprowadzania ścieków pracowały w sposób ciągły i niezawodny (mówi o tym art. 5 ust. 1 Ustawy z dn. 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). W tych miejscowościach gminy Choroszcz, w których sieci kanalizacyjne zostały wybudowane należy uznać, że gmina ze swojej strony dopełniła ciążących na niej obowiązków. Mimo to, wielu mieszkańców tych terenów uchyla się od przyłączenia swojej nieruchomości do ogólnogminnego systemu – a, wedle obowiązujących przepisów – jest to ich powinność. Prawo bowiem jasno stanowi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej (art. 5 ust 1. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)”. Tymczasem niektórzy mieszkańcy argumentują, że nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na pokrycie tej inwestycji z własnego budżetu, inni sądzą, że nie jest to obowiązkowe, zwłaszcza jeśli na terenie ich nieruchomości znajduje się szczelne szambo.

Natomiast przepisy, zwłaszcza zaś przywołana już Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) nie przewiduje możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Włodarz gminy – ani wójt, a w przypadku gminy Choroszcz – Burmistrz nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w ustawie nawet wtedy, gdy mieszkańcy argumentują, że nie stać ich na sfinansowanie tego wydatku, albo że zainstalowane na ich posesjach szczelne szamba spełniają swoją funkcję. Warto przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest grzywna (wymierzana jest ona na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zatem przypominamy: na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Jeśli w miejscowości istnieje takowa – wówczas nieruchomość należy do niej podłączyć; wyjątek w tej kwestii stanowi jedynie sytuacja, kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (oczywiście spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach) – wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Jeśli w miejscowości sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową oczyszczalnię ścieków, albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Niemniej jednak Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje włodarz gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w drodze decyzji nakazującej może zobowiązać właściciela do wykonania takowego podłączenia. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Koszty wykonania sieci kanalizacyjnej są dla budżetu gminy zawsze znaczące i pożądane jest, aby wydatki te były ponoszone racjonalnie. Czyżby należało odnieść wrażenie, że budowa niektórych odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Choroszcz miała zaspokoić tylko pozorne oczekiwania mieszkańców?

W tym miejscu apelujemy do właścicieli posesji w gminie Choroszcz, aby pamiętali o nałożonych na nich prawem obowiązkach i gorąco zachęcamy, aby przyłączali się do wybudowanych, częstokroć na ich osobiste prośby i postulaty, sieci kanalizacyjnych w miejscowościach gminy Choroszcz.

graf. pixabay