REFERENDUM 6 września 2015 r.

Przypominamy naszym Mieszkańcom, że 6 września 2015 roku w całym kraju odbędzie się ogólnopolskie referendum. W Gminie Choroszcz także będzie można oddać swój głos i wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do postawionych w referendum pytań.

 W referendum odpowiemy na trzy pytania:

– „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

– „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

– „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

OBWODOWE KOMISJE ds. REFERENDUM rozpoczynają pracę  6 września 2015 r.  najpóźniej o godzinie 5.00

GODZINY OTWARCIA LOKALI DO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM  w dniu 6 września 2015 r.:  6.00-22.00

 W Gminie Choroszcz mieszkańcy będzie można zagłosować w 11. następujących okręgach wyborczych:

l.p. Nr i lokalizacja lokali Obwodowych Komisji ds. referendum Adres
1. OKW nr 1 – Zespół Szkół w Choroszczy (Gimnazjum) 16-070 Choroszcz,
ul. Powstania Styczniowego 26A
2. OKW nr 2 – Świetlica Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
3. OKW nr 3 – Szkoła Podstawowa w Złotorii 16-070 Choroszcz, Złotoria 159a
4. OKW nr 4 – Świetlica wiejska w Rogowie 16-070 Choroszcz, Rogowo
5. OKW nr 5 – Szkoła Podstawowa w Kruszewie 16-070 Choroszcz, Kruszewo 62
6. OKW nr 6 – Świetlica wiejska w Barszczewie 16-070 Choroszcz, Barszczewo
7. OKW nr 7 – Remiza OSP w Klepaczach 16-070 Choroszcz, ul. Niewodnicka 19
8. OKW nr 8 – Świetlica wiejska w Łyskach 16-070 Choroszcz, Łyski
9. OKW nr 9 – Remiza OSP w Choroszczy 16-070 Choroszcz,
10. OKW nr 10 – Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy 16-070 Choroszcz, Aleja Niepodległości 4
11. OKW nr 11 – SPP ZOZ w Choroszczy 16-070 Choroszcz, Plac Brodowicza 1

Szczegółowe informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum można znaleźć tutaj.

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzają urzędy gmin.

Prawa i obowiązki związane z udziałem w referendum:

I. Jeśli decydujemy się na głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce, każda osoba uprawniona do udziału w referendum, zameldowana na pobyt stały na obszarze gminy, która nie złożyła wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisana z urzędu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

II. Jeśli zaś planujemy głosować w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania (oznacza na przykład głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie/lokalu obwodowej komisji ds. referendum, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w tym przypadku, osoby uprawnione do udziału w referendum mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji ds. referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkują (w miejscu innym niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania), lub w której będą przebywać w dniu referendum, jeżeli złożą pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal obwodowej komisji ds. referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu obwodowej komisji ds. referendum, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. Z kolei obywatele będący:

– żołnierzami, pełniącymi zasadniczą lub okresową służbę wojskową;

– pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych;

– odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe;

– ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania;

– policjanci z jednostek skoszarowanych;

– funkcjonariusze: Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym,

którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

Wniosek taki należy złożyć w terminie: 17-24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony, zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r. Osoba uprawniona do udziału w referendum, dopisana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum na własny wniosek, zostanie z urzędu skreślona ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

IV. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Osoba uprawniona do udziału w referendum, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w referendum będzie ujęta w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w referendum może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w referendum sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

Ważne: należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

V. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które będą przebywać w dniu referendum w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisane do spisów osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach, i będą mogły głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum. Na takich samych zasadach będą mogły głosować osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.Osoby uprawnione do udziału w referendum, wpisane do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wyżej wymienionych jednostkach, zostaną z urzędu skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu referendum, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

VI. Głosowanie w kraju osób uprawnionych do udziału w referendum stale zamieszkałych za granicą.

Osoba uprawiona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą, która będzie przebywała w Polsce w dniu referendum, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji ds. referendum ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą (dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą). Na tej podstawie obwodowa komisja ds. referendum dopisze taką osobę do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą, może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile została na swój wniosek wpisana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

VII. Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania

W dniu referendum obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum jedynie osoby uprawnione do udziału w referendum, które:

– przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania;

– zostały pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w innym obwodzie;

– są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu;

– zostały skreślone ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuściły tę palcówkę przed dniem referendum;

– chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyły do tej jednostki przed dniem referendum.

Ważne: należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

V. Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich

Osoby uprawnione do udziału w referendum, które będą przebywać w dniu referendum w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną wpisane do spisów osób uprawnionych do udziału w referendum sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach, i będą mogły głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Na takich samych zasadach będą mogły głosować osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Osoby uprawnione do udziału w referendum, wpisane do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wyżej wymienionych jednostkach, zostaną z urzędu skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu referendum, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

VI. Głosowanie w kraju osób uprawnionych do udziału w referendum stale zamieszkałych za granicą.

Osoba uprawiona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą, która będzie przebywała w Polsce w dniu referendum, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji ds. referendum ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą (dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą). Na tej podstawie obwodowa komisja ds. referendum dopisze taką osobę do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała za granicą, może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile została na swój wniosek wpisana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

VII. Dopisywanie osób uprawnionych do udziału w referendum do spisów w dniu głosowania

W dniu referendum obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum jedynie osoby uprawnione do udziału w referendum, które:

– przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania;

– zostały pominięte w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w innym obwodzie;

– są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu;

– zostały skreślone ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuściły tę palcówkę przed dniem referendum;

– chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyły do tej jednostki przed dniem referendum.

info UM