Miasto i Gmina

Związek Ogrodniczy w Łodzi zaprasza w swoje szeregi

Związek Ogrodniczy w Łodzi to ogólnopolska organizacja, która wszystkie zainteresowane osoby zachęca do przyłączenia się do niej i włączenia się w poczet członków Związku Ogrodniczego w Łodzi. Związek jest sfederowany w ramach Polskiego Związku Ogrodniczego.
Członkiem zwyczajnym Związku Ogrodniczego w Łodzi może być obywatel polski, który spełnia m.in. jeden z poniższych warunków:
– zajmuje się produkcją ogrodniczą,
– pracuje zawodowo w jednostkach zajmujących się produkcją, usługami przetwórstwem lub pracą naukową na rzecz ogrodnictwa.
Polski Związek Ogrodniczy i Związek Ogrodniczy w Łodzi w ramach działalności statutowej opiniują akty prawne związane z rolnictwem, a ogrodnictwem w szczególności i występują do organów centralnych takich jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, ministerstwo Gospodarki, sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach ważnych dla branży, a także całego polskiego rolnictwa. Przesyła także opinie do organizacji COPA/COGECA w Brukseli i Komisji Europejskiej.
Związek Ogrodniczy w Łodzi działa w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. O społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Z 1982 r. nr 32, poz. 217 z późn.zm.), której celem jest m.in. reprezentowanie swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, konsultowanie spraw dotyczących interesów społecznych i zawodowych ogrodników, występowanie z inicjatywą w zakresie konieczności regulacji prawnych, podejmowanie interwencji na rzecz członków w przypadku naruszenia interesów i praw rolników-ogrodników. Związek, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, upoważniony jest do przyjmowania na członków organizacji ogrodników z całej Polski.
Więcej informacji nt. Polskiego Związku Ogrodniczego w Łodzi można znaleźć na: www.fbzpr.org.pl/zwiazki-branzowe/polski-zwiazek-ogrodniczy.

UM