Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Ws

Lipowa 4; 18-106 Turośń Kościelna

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko:

 

KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ RPOWP

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Koordynowanie działań z wdrażania LSR w ramach RPOWP 2014-2020.
 2. Doradztwo beneficjentom w zakresie przygotowywania i składania wniosków
  o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętego RPOWP 2014-2020.
 3. Dokonywanie bieżącego monitoringu zadań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zakresu RPOWP 2014-20120 poprzez przygotowywanie okresowych raportów.
 4. Wsparcie działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy.
 5. Informowanie społeczności lokalnej o funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 6. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika biura.

 

Konieczne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych.
 2. Znajomość problematyki RPOWP 2014-2020 w kontekście Lokalnych Grup Działania.
 3. Doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji min. 1 dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym/lokalnym
 4. Znajomość zagadnień związanych z wykluczeniem społecznym i grupami defaworyzowanymi.
 5. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 8. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.
 3. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych z EFRR
  i EFS.
 4. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
 5. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Termin składania dokumentów:

19-07-2016 do godziny 15.00.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

 1. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, w godzinach 08.00 – 16.00.

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy:  koordynator  ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 1. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań koniecznych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie jest brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia N.A.R.E.W. (www.stowarzyszenienarew.org.pl) do dnia
  25 lipca 2016r.
 1. Procedura naboru pracowników wynika z Regulaminu Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi i jest do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy biura.

 Stowarzyszenie N.A.R.E.W.