Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie – złóż wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do 31 X

Wnioski na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2017 należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XX/238/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012  poz. 1978) uchwalił, iz od 2012 roku ilość i wysokość stypendiów zostanie określona w uchwale budżetowej Województwa Podlaskiego na dany rok, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wnioski o stypendia mogą składać:

a) szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,

b) podstawowe i średnie szkoły artystyczne,

c) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,

d) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości  artystycznej

STYPENDIA są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać do 31 października danego roku, na rok następny.

Uczniów uzdolnionych artystycznie, którzy otrzymają stypendia na rok 2017 poznamy na początku 2017 r.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66-54-538.

wniosek na stypendia

Czytaj więcej na https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/stypendia_i_nagrody/31-pazdziernika-2016-roku-uplywa-termin-skladania-wnioskow-na-stypendia-dla-uczniow-uzdolnionych-artystycznie.html

ipUWMP