Aktywna integracja szansą na sukces

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”.

Uczestnikami Projektu mogą zostać:

 1. Mieszkańcy jednej z następujących gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
 2. Osoby lub członkowie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
 3. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
 4. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 5. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 6. osoby nieletnie;
 7. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 8. osoby z niepełnosprawnością;
 9. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością;
 10. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy;
 11. osoby niesamodzielne;
 12. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 13. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

* W ramach wsparcia towarzyszącego, udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia Uczestnika Projektu (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach wsparcia tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uwaga: Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (określonych w punkcie 2 a-k), w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Projekt oferuje:

 1. doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu;
 2. kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu:
 • koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500 zł na jednego Uczestnika Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW);
 • stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych w wysokości do 800 zł (jednorazowo);
 • pokrycie kosztów dojazdu.
 1. płatne 3-miesięczne staże zawodowe:
 • stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500 zł/m-c,
 • dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy w wysokości do 5 000 zł na jedno stanowisko;
 • dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1 000 zł/m-c.

Rekrutacja polega na złożeniu Kwestionariusza rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna).

 

Rekrutacja trwa od 01.01.2017 do 28.02.2017 roku.

Materiały do pobrania:

Szczegółowy opis projektu

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny

 

 

Projekt pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Serdecznie zapraszamy!

ip/r