KulturaMiasto i Gmina

Instalacja kultury: Raport z diagnozy potrzeb kulturalnych gminy Choroszcz

W ramach działania „Instalacja kultury” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury przeprowadziliśmy diagnozę społeczności lokalnej pod kątem potrzeb kulturalnych. Jej koordynatorką i autorką jest pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu z diagnozy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia diagnozy: Burmistrzowi Choroszczy i pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy, sołtysom którzy gościli nas w swoich świetlicach, radnym Rady Miejskiej, którzy uczestniczyli w spotkaniach i wszystkim, którzy podzielili się swoją opinią na temat lokalnej kultury. Podziękowania kierujemy w stronę Zespołu Szkół w Choroszczy – pani dyrektor Danucie Małyszko oraz pani Annie Kozłowskiej i gimnazjalistom, którzy wzięli udział w spacerze diagnostycznym. Dziękujemy wolontariuszom, którzy włączyli się w akcję. Za wsparcie podziękowania należą się animatorce z ramienia NCK – pani Agnieszce Olender.

Spotkania z mieszkańcami poszczególnych wsi odbywały się w świetlicach wiejskich. Przychodziło na nie zazwyczaj kilka, kilkanaście osób, z którymi rozmawialiśmy na temat ich potrzeb kulturalnych, marzeń, a także potencjałów kulturotwórczych. Spotkania przebiegały zwykle w przyjaznej atmosferze.

Innym działaniem był Instalator Kultury. Była to akcja diagnostyczna, w ramach której zadaliśmy pytanie o to, co mieszkańcy chcieliby robić w Centrum Kultury. Wachlarz odpowiedzi był bardzo szeroki, co świadczy o tym, że kultura w Choroszczy jest potrzebna!

Spotkaliśmy się też w gronie pracowników, by porozmawiać o Centrum Kultury naszych marzeń. Nad silnymi i mocnymi stronami M-GCKiS oraz szansami i zagrożeniami debatowali społeczni aktywiści. Każde spotkanie było owocne, dało nam szeroką wiedzę na temat stanu kultury w M-GCKiS. Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem diagnostycznym.

Raport z diagnozy społeczności lokalnej

Projekt bez tytułu

M-GCKiS