Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

W związku z zakończeniem w roku 2015 II Etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. został ustanowiony nowy program wieloletni pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ”. Jednocześnie Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1451).

Przyjęte dokumenty rządowe wyznaczają ramy prawne dla realizacji nowego programu wieloletniego. Zakłada on poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą działania – przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi, które przyczynią się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych.

Rada Ministrów postanowiła, że od roku 2016 koordynację działań w zakresie rozwoju sieci dróg lokalnych prowadzić będzie Minister Infrastruktury i Rozwoju, który przejmuje te zadania od Ministra Administracji i Cyfryzacji prowadzącego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają potrzebę kontynuacji działań związanych z dofinansowaniem dróg lokalnych na zasadach zbliżonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych. Wspieranie lokalnych inwestycji drogowych środkami budżetu państwa wpływa bowiem korzystnie na poprawę szans rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego o słabszym potencjale inwestycyjnym oraz na podtrzymanie trendów modernizacyjnych w obszarze lokalnej infrastruktury drogowej

W ramach dotychczasowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie województwa podlaskiego w pierwszym i drugim etapie jego funkcjonowania w latach 2009 – 2015 zrealizowano ok. 360 zadań inwestycyjnych obejmujących drogi powiatowe i gminne. Przebudowano, wybudowano lub wyremontowano prawie 970 km dróg lokalnych o wartości ok. 670 mln zł w tym:

 • 305 mln zł. – kwota udzielonej dotacji z budżetu państwa;
 • 365 mln zł. – wkład własny samorządów

Na terenie całego kraju jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały do końca 2014 r. ogółem ponad 4,9 tys. zadań inwestycyjno-remontowych o całkowitej wartości prawie 9,3 mld zł., w wyniku czego zmodernizowano i rozbudowano sieć dróg lokalnych o łącznej długości 12,2 tys. km.

Zaplanowane wydatki budżetu państwa na realizację Programu w latach 2016 – 2019 w skali kraju wyniosą 4 mld zł.. Województwo podlaskie uzyska w tym okresie dotację na dofinansowanie dróg lokalnych w łącznej kwocie ok. 237, 3 mln zł , w tym w :

 • 2016 r. – 47.457.621 zł.
 • 2017 r. – 59.322.026 zł
 • 2018 r. – 65.254.229 zł
 • 2019 r. – 65.254.229 zł

Podobnie jak poprzednie dwie edycje Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – omawiany Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu dwóch edycji NPPDL – obecny Program opiera się na przyjętych i sprawdzonych założeniach. W związku z powyższym kontynuowane będą przyjęte wcześniej zasady podziału środków pomiędzy gminy i powiaty, przeprowadzania konkursów związanych z naborem wniosków oraz monitoringu realizacji zadań .

Cele Programu

Celem głównym Programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Cele szczegółowe Programu to:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg;
 • podniesienie standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych;
 • rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii;
 • zwiększenie płynności ruchu;
 • efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację Programu.

 

Podstawowe zasady finansowania zadań w ramach Programu:

 • Na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych przeznacza się po 50% kosztów sumy dotacji przyznanej dla województwa;
 • W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 % przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3.000.000 zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50% przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3.000.000 zł.
 • Wniosek składa ustawowy zarządca drogi. Jeżeli budowa , przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski, powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.
 • Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zadanie jest realizowane i musi być ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.

Szczegółowe zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu oraz oceny tych wniosków przez Komisję Wojewody zawarte są w odpowiednich instrukcjach opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wzór wniosku oraz inne niezbędne dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej BIP PUW w ogłoszeniu Wojewody o naborze wniosków na 2016 r. pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl/PRGiPID/

Informacje o sposobie sporządzania wniosków do Programu będzie można również uzyskać w punkcie informacyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod numerami telefonów: 85 /7 439 471 oraz 85 /7 439 211 .

 

Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań .

 

Wojewoda ogłasza i przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie zadań publikując OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, wraz z Programem oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do Programu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej PUW 01 października 2015 r.

Wojewoda realizuje Program przy pomocy Komisji, którą w tym celu powołuje. W skład Komisji wchodzi pięciu członków, w tym:

 • dwie osoby wyznaczone przez wojewodę ,

oraz po jednej osobie wyznaczonej przez:

 • zarząd województwa,
 • dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • komendanta wojewódzkiego Policji.

Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje wojewoda spośród jej członków. Obsługę Komisji zapewnia Urząd Wojewódzki.

Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku, dokonana przez Komisję oraz umieszczenie wniosku na ostatecznej liście rankingowej projektów i na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania .Wnioski spełniające wymogi formalne będą poddane ocenie merytorycznej.

Kryteria, według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu:

 1. Kryterium “techniczne” – znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych – skala ocen od 0 do 20 punktów;
 2. Kryterium “sieciowe” – znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych) – skala ocen od 0 do 5 punków;
 3. Kryterium “dostępności komunikacyjnej” – wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego – skala ocen od 0 do 7 punktów;
 4. Kryterium “finansowe” – współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty – skala ocen od 0 do 5 punktów:
 5. Kryterium “kontynuacji ciągu” – uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania) – skala ocen – od 0 do 5 punktów.

 

 • Na podstawie wyników oceny merytorycznej, Komisja ustala wstępną listę rankingową wniosków obejmującą wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej (od najwyższej do najniższej). Uwzględnia się odrębnie wnioski dotyczące dróg gminnych i dróg powiatowych.
 • Komisja przedstawia wstępną listę rankingową do zatwierdzenia wojewodzie. Wojewoda zatwierdza i ogłasza zatwierdzoną wstępną listę wniosków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z informacją o zasadach i trybie wnoszenia do niej zastrzeżeń przez wnioskodawców.
 • Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.
 • Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia. Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku.
 • Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Komisja ustala i przedstawia wojewodzie ostateczną listę rankingową wniosków. Wojewoda przesyła tę listę do ministra właściwego do spraw transportu w celu jej zatwierdzenia.
 • Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo. Wojewoda ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków

 

Harmonogram naboru wniosków do Programu na 2016 r:

Z uwagi na fakt, iż rok 2016 jest pierwszym rokiem obowiązywania Programu, a rok 2015 jest pierwszym rokiem naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tego Programu, harmonogram naboru wniosków do Programu na 2016 r. przewiduje następujące terminy:

 • 1 – 30 października (30 dni kalendarzowych) – ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów;
 • 2 – 30 listopada (29 dni kalendarzowych) – rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje oraz ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków;
 • od 15 grudnia (15 dni kalendarzowych) zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych;
 • do 30 grudnia (15 dni kalendarzowych) – rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje i przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • do 20 stycznia 2016 r. (20 dni kalendarzowych) zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju ostatecznych list rankingowych wniosków;
 • do 30 stycznia 2016 r. (10 dni kalendarzowych) – zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków na rok 2016.

W kolejnych latach działania Programu harmonogram zakłada, iż ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów będzie przeprowadzony w terminie wcześniejszym tj. w okresie od 1 do 15 września, co umożliwi zatwierdzenie i ogłoszenie listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków w terminie do 31 grudnia danego roku.

Zmiany wprowadzone w Programie w stosunku do NPPDL:

Wdrażany obecnie Program opiera się na przyjętych i sprawdzonych ogólnych założeniach, jakie obowiązywały w ramach dotychczasowego NPPDL.

Istotne zmiany jakie wprowadzono w nowym Programie to m. in. :

 • Wnioskodawcą może być tylko ustawowy zarządca drogi (tj. zarząd powiatu – dla dróg powiatowych, wójt, (burmistrz lub Prezydent Miasta) – zgodnie ustawą o drogach publicznych . Nie ma możliwości przekazywania dróg w zarząd innemu samorządowi celem zgłoszenia wniosku do programu (co było dotychczas praktykowane przez Powiaty, które przekazywały drogi powiatowe gminom, a te zgłaszały zadania do Programu w ramach swoich limitów). Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i powiatowej – wnioski powinni złożyć obaj zarządcy i każdy wniosek będzie oceniany oddzielnie.
 • Wnioskodawca może złożyć tylko tyle wniosków, na ile w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie tj. gminy oraz miasta na prawach powiatu po jednym, a powiat ziemski – nie więcej niż dwa wnioski. Dotychczas w ramach NPPDL można było złożyć dowolną liczbę wniosków, przy czym do dofinansowania kwalifikował y się te z najlepszą oceną
 • Dokonano zmniejszenia liczby kryteriów oceny merytorycznej wniosków – do 5 obszarów (przy naborze do NPPDL obowiązywało 8 kryteriów oceny)
 • Ujednolicono jako obowiązujące we wszystkich województwach – wzory kart oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadań w ramach Programu (dotychczas wzory tych kart były ustalane przez Komisje wojewódzkie oceniające wnioski).

uw