Edukacja

Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych w Szkole Podstawowej w Choroszczy

Od lutego 2017 roku do października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Choroszczy realizowana była innowacja pedagogiczna, adresatami której byli uczniowie klas 6 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 gimnazjum. Za przebieg przedsięwzięcia odpowiadały autorki projektu Małgorzata Czulewicz oraz Beata Jabłońska. Celem ogólnym innowacji było propagowanie wśród społeczności szkolnej idei porozumiewania się bez przemocy i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych oraz upowszechnienie zastosowania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów w szkole. W trakcie projektu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat: przyczyn powstawania konfliktu, komunikacji interpersonalnej, procedur mediacyjnych, mediacji, w tym szkolnych i rówieśniczych. Zdobyli umiejętności z zakresu oceny swoich predyspozycje do bycia mediatorem, pracy w zespole, radzenia sobie z konfliktem, prowadzenia spotkań mediacyjnych. Uczniowie nauczyli się angażować w zajęcia, brać udział w podejmowanych inicjatywach. Stali się świadomi odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, zrozumieli, że należy szanować godność innych. Innowacja pedagogiczna przebiegała według ściśle zaplanowanych etapów -zadań.

Zadanie 1: Nabór kandydatów na rówieśniczych mediatorów

18 uczniów naszej szkoły zdeklarowało chęć udziału w innowacji „Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych”. Uzyskali oni pozytywną opinię podpisaną przez 2 osoby (np. nauczycieli, wychowawcę, członków samorządu klasowego lub szkolnego, opiekunów SU). Wybranych uczniów charakteryzuje: koleżeńskość, chęć niesienia pomocy potrzebującym, łatwość nawiązania relacji z innymi osobami, popularność, wysoka kultura osobista i odpowiedzialność.

Zadanie: warsztaty dla kandydatów na szkolnych mediatorów rówieśniczych

Kandydaci na mediatorów uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach prowadzonych metodą warsztatową. Organizatorami warsztatów był autorki innowacji. Podczas zajęć młodzież integrowała się, poznawała zasady efektywnego komunikowania się, uczyła się rozwiązywać konflikty metodami bez przemocy np. za pomocą mediacji. Uczniowie tworzyli monolog mediatora i umowę porozumiewawczą. Interesująca formą podsumowania pracy warsztatowej było dokonanie przez każdego z uczniów samooceny, która polegała na „napisaniu” wiersza o sobie.

Zadanie 2: wykonanie plakatów informacyjnych dotyczących mediacji rówieśniczej, konfliktu i ….

Realizując to zadanie uczniowie – przyszli mediatorzy wykonali plakaty informacyjne poświęcone idei mediacji rówieśniczych, rozwijające problematykę konfliktów i ich rozwiązywania. Przy pracy nad plakatami rozwinęli swoją wiedzę na temat radzenia sobie z konfliktami, zgłębili zasady mediacji. Plakaty informacyjne w łatwy i przystępny sposób wykorzystano do przybliżenia tematu mediacji uczniom naszej szkoły.

Zadanie 3: wykonanie prezentacji multimedialnej oraz zaprezentowanie jej przez uczniów -mediatorów we wszystkich klasach 4-7 oraz 2-3 gimnazjum.

Efektem tego zadania było przygotowanie prezentacji, która przybliżyła ideę mediacji rówieśniczych m.in. poprzez wykorzystanie filmików przedstawiających sytuacje konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania. W prezentacji uczniowie pokazali również swoje przygotowania do roli mediatorów m.in. warsztaty i wykonywane tam zadania. Przedstawili także listę wszystkich szkolnych mediatorów. Cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali na pytania słuchaczy, zachęcając do takiej formy rozwiazywania konfliktów jaką są mediacje rówieśnicze.

Zadanie 4: stworzenie gazetki szkolnej jako formy promującej Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych.

W celu utrwalenia wiadomości o mediacjach rówieśniczych uczniowie przygotowali szkolną gazetkę ścienną, która została zaprezentowana obok pokoju pedagoga, w którym będą swoje dyżury pełnili mediatorzy. Przedstawia ona przyczyny i skutki nierozwiązanych konfliktów, podaje metody ich rozwiązania, zachęca do korzystania z pomocy mediatorów rówieśniczych.

Zadanie 5: Przedstawienie propozycji koła RR, RP, SU.

Tematyka mediacji rówieśniczych została wpisana do Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. W/w program uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 09.2017 roku i został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 25.09.2017 roku. Samorząd Uczniowski zapoznał się z problematyką mediacji rówieśniczych podczas spotkań mediatorów z uczniami w poszczególnych klasach.
Uczniowie – mediatorzy opracowali terminarz dyżurów, tym samym zainicjowali działalność Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych. Tworzy go 18 osobowa grupa uczniów – „profesjonalnych” mediatorów, którzy będą doskonalić swoje umiejętności mediatorskie na warsztatach prowadzonych przez specjalistów w ramach projektu „Wzrost jakości efektywności w Zespole Szkół w Choroszczy”.
Innowacja „Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych” przyniosła zamierzone efekty, dlatego też działania podjęte w ramach jej realizację będą kontynuowane w roku szkolnym 2017/18.

Małgorzata Czulewicz i Beata Jabłońska