KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy /transmisja na żywo online/

W piątek 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji.

Porządek obrad sesji będzie następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2019.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Choroszcz w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Chroszczy z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2019-2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad Sesji.

Transmisję na żywo prowadzić będzie na swojej antenie Twoja Telewizja Regionalna, transmisja będzie także na żywo w internecie – link poniżej: