Edukacja

Gimnazjaliści z woj. podlaskiego uczą się angielskiego z Youngsterem

Wraz z początkiem roku szkolnego młodzież z woj. podlaskiego rozpoczęła naukę języka angielskiego z Youngsterem bez ocen i klasówek. W ramach programu edukacyjnego, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, gimnazjaliści z klas trzecich biorą udział w dodatkowych zajęciach, które odbywają się w ich szkołach

W programie Youngster wiedza gimnazjalistów nie jest mierzona ocenami, ani wynikami klasówek. Nie ma także odpytywania przy tablicy i prac domowych. Dzięki temu nauczyciele mają więcej czasu na nauczanie, a uczniowie stają się bardziej otwarci – bez stresu przed otrzymaniem negatywnej oceny, aktywnie uczestniczą w zajęciach i wykazują się inicjatywą.

W programie największy nacisk kładziony jest bowiem na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia – zarówno przez liczne konkursy, jaki i odmienną od zwykłych lekcji formę zajęć, podczas których odbywają się m.in. zabawy językowe, festiwale piosenki czy wspólne czytanie poezji. Dzięki takiej metodzie, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę, uczą się wykorzystywać język w praktyce i osiągają lepsze efekty w nauce. Nie bez znaczenia jest również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przyrost wiedzy ucznia, a nie tylko wynik końcowego testu.

Niestety od lat uczniowie ze szkół wiejskich osiągają niższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego niż ich rówieśnicy w miastach. Powoduje to, że przedmiot ten może stanowić główną przeszkodę dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych. Program Youngster wychodzi naprzeciw temu problemowi. Poprzez zwiększenie liczby godzin języka angielskiego staramy się wyrównywać szanse młodych ludzi ze wsi – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji EFRWP. – Pomimo iż program Youngster nie ma na celu przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego, to wyniki uzyskiwane przez jego uczestników są wyższe od wyników uczniów danej szkoły, nieuczestniczących w zajęciach – dodaje.

Zajęcia prowadzone w ramach programu Youngster są rozszerzeniem programu realizowanego w szkole i odbywają się w podziale na małe grupy, które odpowiadają poziomowi znajomości języka przez uczniów. Lekcje realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym. Opłata za zajęcia jest symboliczna i wynosi zaledwie 5 złotych miesięcznie. Zebrane pieniądze przeznaczane są na potrzeby uczniów uczestniczących w zajęciach, np. organizację lekcji tematycznych –podwieczorków z herbatą czy wyjść do teatru i kina.

Youngster to także szansa dla nauczycieli, którzy dzięki udziałowi w programie mają dostęp do profesjonalnych szkoleń prowadzonych przez znakomitych trenerów. Mogą również wymieniać się swoimi doświadczeniami i pomysłami na to, jak efektywnie i w ciekawy sposób nauczać języka angielskiego.

W zajęcia w ramach IX edycji programu, realizowanej w roku szkolnym 2015/16, uczestniczy ponad 2400 uczniów oraz 165 nauczycieli z całej Polski. Pierwsze zajęcia w ramach programu „Youngster” odbyły się w 2007 roku. Od tamtej pory w programie wzięło udział już prawie 28 tysięcy uczniów z 365 gimnazjów z terenów wiejskich.

Program „Youngster” jest finansowany przez Fundację EFRWP. Wsparcia merytorycznego udziela partner projektu – Wydawnictwo „Macmillan”.

 

O programie Youngster:

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas trzecich. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym. To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

Więcej informacji na stronie programu www.youngster.pl

O EFRWP:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznychi edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

ip/r