Własność zamiast użytkowania wieczystego. Gmina Choroszcz już wydaje zaświadczenia!

Gmina Choroszcz, najprawdopodobniej jako pierwsza, rozpoczęła proces potwierdzania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów. 10 stycznia br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał pierwsze zaświadczenie w tej sprawie. Jest to bardzo ważny dokument, jako że uprawnia on do wykonania nowego prawa w Księdze Wieczystej.

Przypomnijmy: 1 stycznia 2019 r. w całym kraju nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na mocy uchwalonej przez Sejm RP w dn. 20.07.2018, a wprowadzonej w życie w dn. 05.10.2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa zapoczątkowała proces całkowitej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego, a właścicielom mieszkań i domów, a także lokali handlowych i usługowych znajdujących się w tych budynkach zaoferowała szereg zysków.

Użytkownicy wieczyści stali się bowiem właścicielami gruntu z mocy prawa. W zasadzie nic nie muszą robić. To samorząd, najpóźniej w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, musi wydać stosowne zaświadczenia w tej sprawie.

Czy to oznacza, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści nie ponoszą żadnych opłat? Zgodnie z ustawą, tylko przez 20 lat współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, którą ponosili do dnia przekształcenia, czyli do 1 stycznia 2019 r.

Ale to nie wszystko. Choroszczańscy radni miejscy na mocy ustawy przekształceniowej w dn. 21.12.2018 podjęli uchwałę NR III/25/2018, którą udzielili bonifikat z tytułu wniesienia opłat jednorazowych oraz określili warunki obwiązywania tych ulg (Uchwała NR III/25/2018 dostępna jest TUTAJ).

Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wynosi w gminie Choroszcz – podobnie jak wobec gruntów Skarbu Państwa – odpowiednio:

1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2019;
2) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2020;
3) 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2021;
4) 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2022;
5) 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2023;
6) 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2024.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, będącym właścicielami i/lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami i/lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami – w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Nie obejmuje z kolei garaży wolno stojących.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, jest złożenie przez użytkownika wieczystego – właściciela pisemnego wniosku w tej sprawie wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz nieposiadanie przez wnioskodawcę zaległości z tytułu dochodów Gminy Choroszcz.

Dzięki przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu mieszkańcy uwolnieni zostali od ciężaru ponoszenia dotychczasowej corocznej opłaty za użytkowanie.