Gmina Choroszcz stawia na ekologię i wspiera walkę ze smogiem

Rada Miejska w Choroszczy uchwałą nr VI/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zdecydowała o udzielaniu mieszkańcom dotacji na zadania służące ochronie powietrza, a konkretnie na likwidację pieców i kotłów węglowych. W ten sposób chce przysłużyć się działaniom proekologicznym i wesprzeć walkę ze smogiem. Program ma ruszyć od stycznia 2020 roku.


Podjętymi działaniami radni chcą na trwałe zlikwidować ogrzewanie oparte na paliwie węglowym, dlatego zachęcają mieszkańców – właścicieli nieruchomości do usuwania pieców i kotłów węglowych, niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012. W ten sposób Gmina Choroszcz chce ograniczyć źródła zanieczyszczenia powietrza i preferować ogrzewanie ekologiczne.

Kto może otrzymać dotację?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości – właściciele nieruchomości, zamieszkałe i jednocześnie zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Choroszcz. Budynek mieszkalny, którego wymiana dotyczy, musi być położony na terenie Gminy Choroszcz. W przypadku, gdy tytuł prawny do budynku przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi, współwłaściciele albo wyznaczą pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji albo wszyscy przystąpią do zawarcia umowy.

Dodatkowo, Beneficjent, który ubiega się o dotację musi pamiętać, że nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Choroszcz.

Na co można otrzymać dotację?

Dotacja przyznawana przez gminę Choroszcz dotyczy zakupu wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, które następnie zostaną zamontowane w budynkach mieszkalnych i na trwałe wyeliminują kotły dotychczasowe. Wsparciem objęte są takie urządzenia, które spełniają normy i są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, i dzięki którym możliwe jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Urządzenia te mają zastąpić dotychczas używane przez mieszkańców paleniska węglowe (piece) i kotłownie węglowo-koksowe, które nie spełniają normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012. Dotacja oferowana przez gminę Choroszcz dotyczy wprowadzenia do budynków systemów ekologicznych, zasilanych następującymi rodzajami paliw i energii: gazem, olejem opałowym, pelletem i biomasą, granulatem węgla tzw. ekogroszkiem – spełniającymi wymagania klasy 5 lub nowszej, energią elektryczną oraz pompami ciepła. Szczegółowe rodzaje tych systemów opisuje Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy.

Należy pamiętać, że dotacja nie może być wykorzystana na:

1) sfinansowanie dokumentacji potrzebnej do przygotowania zadania, np. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, uzgodnienia itp.;
2) zakup urządzeń grzewczych, które nie będą trwale zainstalowane w mieszkaniu;
3) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
4) sfinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

Dotacja nie może pokrywać też wydatków sfinansowanych z innych bezzwrotnych środków publicznych, lecz może być ich uzupełnieniem.

Dotacja oferowana przez Gminę Choroszcz udzielana jest na podstawie złożonego wniosku, a następnie zawartej pisemnej umowy. Beneficjent musi pamiętać, że podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się zarówno do prawidłowej realizacji zadania, jak i jego prawidłowego rozliczenia. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przez Gminę rozliczenia. Po zrealizowaniu umowy, Beneficjent może się spodziewać wizytacji, której celem będzie weryfikacja zamontowanego źródła ciepła w budynku, a także trwała likwidacja źródła dotychczasowego.

Jak wysoka dotacja?

Dotacja udzielana przez Gminę Choroszcz nie może przekraczać 50% poniesionych kosztów wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, ale nie więcej niż 2000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona uchwalą budżetową na dany rok budżetowy.

Jak otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację, trzeba wniosek. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać TUTAJ, jest on dostępny również na www.choroszcz.pl, a także na: www.bip.choroszcz.pl; wniosek, w wersji papierowej można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, w pok. nr 8.

Kompletny zestaw dokumentów należy złożyć w terminie do 30 kwietnia każdego roku (rozpoczynając od momentu uruchomienia programu, czyli od 2020 roku) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Zapraszamy do składania wniosków! Szczegółowe informacje na temat programu dotacyjnego można uzyskać pod nr tel.: 85 713 22 09.

UM