VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2019 r., godz. 9.00 w auli M-GCKiS w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy przebiegać będzie według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Choroszcz za rok 2018, w tym:
     1) debata
     2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018, w tym:
     1) zapoznanie się ze:
           a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
           b) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,
            c) informacją o stanie mienia gminy,
            d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
            e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
     2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018,
     3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2018.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej diety przysługującej radnym Rady Miejskiej w Choroszczy.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Choroszcz.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łyski.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Porosły.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choroszcz.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Choroszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
25. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
26. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2018.
27. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu M-GOPS w Choroszczy.
29. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
30. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
31. Wolne wnioski.
32. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie transmitowana w czasie rzeczywistym na stronie portalu miejskiego Gminy Choroszcz www.choroszcz.pl. Materiał z sesji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: www.bip.choroszcz.pl.

UM