KomunikatyMiasto i Gmina

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Choroszczy ogłasza siódmy  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych (pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2013 r., drugi przetarg odbył się w dniu 17 września 2013r, trzeci przetarg odbył się w dniu 03 grudnia 2013 r., czwarty przetarg odbył się w dniu 20 maja 2014 r., piąty przetarg odbył się w dniu 28 października 2014 r., szósty odbył się 24 marca 2015 r.) :

– nieruchomości położonej przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz, o nr. geod. 505/8,

– nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Izbiszcze, gm. Choroszcz, o nr. geod. 60/1;

– nieruchomości położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, o nr. geod.: 356/38, 588/5;

– nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ruszczany, gm. Choroszcz, o nr. geod.: 437/5, 452/3;

– nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Kościuki, gm. Choroszcz, składającej się z działek o nr. geod.: 449 i 450 oraz składającej się z działek o nr. geod. 443 i 444/3.

Nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz:

– działka o nr. geod. 505/8, o pow. 0,1190 ha, cena wywoławcza: 109 670,00 zł (netto). Nieruchomość mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu, zachwaszczona. Działka przyległa do drogi Klepacze-Niewodnica Kościelna, o nawierzchni asfaltowej, posada dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Grunt niezagospodarowany, niewyrównany, wyrobisko po byłej kopalni piasku, zasypane ziemią. W przypadku posadowienia obiektu budowlanego, wymagane jest wykonanie badań geologicznych.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. do zabudowy budynkami wolnostojącymi albo w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej, parterowe lub jednopiętrowe.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miejscowości Izbiszcze, gm. Choroszcz:

– działka o nr. geod. 60/1, o pow. 0,1000 ha, cena wywoławcza: 28 681,00 zł (netto). Nieruchomość o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu, położona pośród skupisk zabudowy siedliskowej. Grunt niezagospodarowany, częściowo zakrzaczony.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszar przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313).

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

– działka o nr. geod. 356/38, o pow. 0,1603 ha, cena wywoławcza: 71 004,00 zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki biegnie napowietrzna linia elektryczna średniego napięcia, działka jest także przecięta w poprzek z południowego wschodu na północny zachód napowietrzną linią elektryczną niskiego napięcia. Nieruchomość położona jest w obniżonym terenie, częściowo zakrzaczona, na której znajdują się dwa słupy średniego i niskiego napięcia.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń, w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W/w nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313).

– działka o nr. geod. 588/5, o pow. 0,1002 ha, cena wywoławcza: 64 139,00 zł (netto). Nieruchomość o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do prostokąta, rolniczym sposobie użytkowania. W południowo-wschodniej części działka jest przecięta w poprzek napowietrzną linią elektryczną średniego napięcia.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w ok. 70% powierzchni pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz usługi inne nieuciążliwe, nieokreślone w planie miejscowym; obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; a  na pozostałych ok. 30% powierzchni – pod tereny zieleni parkowej urządzonej – istniejące i projektowane. Ustala się zakaz zmiany ich przeznaczenia na inne cele.

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miejscowości Ruszczany, gm. Choroszcz:

– działka o nr. geod. 437/5, o pow. 0,1690 ha, cena wywoławcza: 45 997,00 zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie lekko wydłużonym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie zadrzewiona;

– działka o nr. geod. 452/3, o pow. 0,47 ha, cena wywoławcza: 112 869,00 zł (netto).

Grunt niezagospodarowany. Działka o kształcie zwartym, zbliżonym do trapezu. Jest ona częściowo zakrzaczona i fragmentarycznie porośnięta olszyną;

Nieruchomości o nr. geod.: 437/5 oraz 452/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej – istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie miejscowości Kościuki, gm. Choroszcz:

– nieruchomość składająca się z działek o nr. geod. 449 oraz 450, o pow. łącznej 0,32 ha, cena wywoławcza: 81 332,00 zł (netto).

Nieruchomość użytkowana rolniczo – jako użytek zielony, położona pośród skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki, na północnym zachodzie przylegająca do biegnącej środkiem siedlisk drogi o nawierzchni brukowej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Działki mają kształt wydłużony, zbliżony do trapezu.

Działki o nr. geod.: 449 oraz 450 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są w ok. 90% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej – istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w ok. 8% pod tereny rolne, łąki i pastwiska, nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane; w około 2% pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej jednojezdniowej do parametrów g „L’ 12/5,5.

– nieruchomość składająca się z działek o nr. geod 443 oraz 444/3, o pow. łącznej 0,58 ha, cena wywoławcza 115 320,00 zł (netto).

Działka o nr. geod. 443 jest niezagospodarowana, położona pośród skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki i na północnym zachodzie przylega do biegnącej środkiem siedlisk drogi o nawierzchni brukowej, w której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna, działka ma kształt wydłużony, zbliżony do trapezu.

Działka o nr. geod. 444/3 jest gruntem o kształcie foremnym, zbliżonym do trapezu, o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym (użytek zielony), częściowo porośniętym olszyną, położonym na tyłach skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki, nie ma bezpośredniego dostępu do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

Działka o nr geod. o nr 443 w ok. 90% przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej – istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w ok. 9% – pod tereny rolne, łąki i pastwiska, nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane; w ok. 1% pod rezerwę terenu na poszerzenie istniejącej drogi powiatowej jednojezdniowej do parametrów g „L’ 12/5,5.

Działka o nr. geod. 444/3 przeznaczona jest w ok. 70% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki; w ok. 30% pod tereny rolne, łąki i pastwiska, nieprzeznaczone pod zabudowę, pozostające w użytkowaniu dotychczasowym. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nieprzeznaczonych w planie na cele budowlane.

W/w nieruchomości zlokalizowane są w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Bagienna Dolina Narwi” (kod PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w Sali konferencyjnej.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 21 sierpnia 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego, nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), pok. nr 8 i 9, tel.: 85 713 22 13, 713 22 05.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

UM