KomunikatyMiasto i Gmina

Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz

Miło nam poinformować, że w naszej gminie sołectwa otrzymają środki do zadysponowania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. Aby otrzymać środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego, sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa powinni najpierw zwołać zebranie, podczas którego społeczność ustali jakie zadania chciałaby u siebie przeprowadzić. Następnie, do 30 września 2015 r. do Burmistrza Choroszczy należy złożyć wniosek, który zawierać będzie wskazanie oraz opis danych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok jest dostępny TUTAJ.

TUTAJ publikujemy też Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.

Wniosek zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      wskazuje przedsięwzięcie/przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy;

2)      zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;

3)      zawiera szacunek kosztów/wydatków poszczególnych przedsięwzięć, przy czym suma tych kosztów nie może przekroczyć przyznanej kwoty.

O wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego, sołtysi każdego z sołectw w gminie Choroszcz zostali poinformowali odrębnym pismem.

Warto wiedzieć, że od 2015 roku sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. W takiej sytuacji, każde z sołectw, odrębnie uchwala wniosek i składa go Burmistrzowi. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest możliwe na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz uchwały Nr XXIV/222/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2014 r.

UM