KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Zlikwidujmy niebezpieczne „kopciuchy” w Gminie Choroszcz

To inwestycja w dziś, ale przede wszystkim w jutro: Gmina Choroszcz oferuje mieszkańcom nowy program dotacyjny, dzięki któremu łatwiejsze będzie trwałe zlikwidowanie pieców i kotłów węglowych niespełniających aktualnych wymagań środowiskowych. Decyzją Rady Miejskiej w Choroszczy proekologiczny program dotacyjny rusza od stycznia 2020 roku.

Kto może ubiegać się o datację?

O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, zamieszkali i jednocześnie zameldowani na stałe na terenie Gminy Choroszcz, a budynek mieszkalny, którego likwidacja pieca lub kotła dotyczy, położony jest na terenie Gminy Choroszcz.

Jeśli tytuł prawny do budynku przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi:

– Beneficjenci mogą wyznaczyć pełnomocnika, którego upoważnią do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy, lub

– wszyscy Beneficjenci przystępują do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

WAŻNE: Beneficjent starający się o dotację, nie może zalegać z zapłatą podatków oraz opłat lokalnych, a także innych należności wobec Gminy Choroszcz.

Jakie prace można sfinansować w ramach dotacji?

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę) na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe. Dotacja może także pokrywać wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni, dostosowującej lokal do nowego systemu grzewczego.

Przez „trwałą likwidację ogrzewania opartego o paliwo stałe”, rozumie się bezwzględne usunięcie z nieruchomości urządzeń grzewczych niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamianę na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji.

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu grzewczego sfinansowanego dzięki dotacji z Gminy Choroszcz przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji.

WAŻNE: dotacja nie może być wykorzystana na:

– sfinansowanie dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania, np. na: projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;

– zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań;

– refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;

– sfinansowanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej;

– sfinansowanie wydatków z innych bezzwrotnych środków publicznych.

Wysokość dotacji

Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów wymiany pieców lub kotłów węglowych – na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymogi określone powyżej), przy czym nie wyższej niż 3 000 zł.

Jak uzyskać dotację?

Dotacja udzielana jest na wniosek właściciela (właścicieli) nieruchomości. Właściciel (lub właściciele) nieruchomości ubiegający się o uzyskanie dotacji, powinien złożyć do Burmistrza Choroszczy pisemny wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami). Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.choroszcz.pl, a także TUTAJ.

W tym miejscu uspokajamy wszystkich tych, którzy nie zdążą złożyć dokumentów w 2020 roku – program dotacyjny Gminy Choroszcz na likwidację niebezpiecznych „kopciuchów”, jest programem wieloletnim i w kolejnych latach także będzie można ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy – w Biurze Podawczym (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Choroszczy, według następujących kryteriów (każde kryterium będzie podlegało ocenie wyrażonej w punktach):

  • rodzaj zmodernizowanej kotłowni na:

– kocioł gazowy – 25 pkt.

– pompę ciepła – 25 pkt.

– ogrzewanie elektryczne – 25 pkt.

– kocioł olejowy – 20 pkt.

– kocioł na biomasę – 15 pkt.

– kocioł węglowy – 10 pkt.

* przedział punktów: 10-25 pkt.

  • zamieszkiwanie w budynku osoby niepełnosprawnej (który to fakt jest potwierdzony odpowiednim orzeczeniem lub innym stosownym dokumentem) w stopniu:

– znacznym – 15 pkt.

– umiarkowanym – 10 pkt.

– lekkim – 5 pkt.

* przedział punktów: 5-15 pkt.

  • budynek nie jest wyposażony w kolektory słoneczne w ramach programów realizowanych z udziałem Gminy Choroszcz (przedział punktów: 15 pkt.);

  • wnioskodawca posiada „Kartę Dużej Rodziny” (przedział punktów: 10 pkt.).

W przypadku otrzymania przez wnioskujących tej samej liczby punktów, o przyznaniu dotacji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Choroszcz a Beneficjentem, w formie pisemnej. Beneficjent, podpisując umowę o udzielenie dotacji, zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia w terminie oraz na zasadach określonych w umowie.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Gmina Choroszcz zawiadomi Beneficjenta o terminie wizytacji, podczas której pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy potwierdzą fakt zamontowania w lokalu nowego źródła ciepła oraz zweryfikują trwałą likwidację kotła dotychczasowego, a także poinformują o przyznaniu dotacji oraz miejscu podpisania umowy. Niestawienie się Beneficjenta w ustalonym terminie oraz miejscu oznaczać będzie, że Beneficjent rezygnuje z dofinasowania (chyba, że przed upływem wskazanego terminu, Beneficjent wystąpi o jego zmianę).

Refundacja poniesionych kosztów nastąpi po zatwierdzeniu przez Gminę Choroszcz rozliczenia dotacji.

Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić Gminie Choroszcz przyznaną dotację, jeśli:

1) nie utrzyma systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji;

2) zamontuje w budynku mieszkalnym uzupełniające ogrzewanie węglowe, niespełniające wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu i ich zamiany na ogrzewanie wpływające na zmniejszenie niskiej emisji.

Bardzo się cieszę, że mieszkańcom Gminy Choroszcz możemy zaoferować realną pomoc i konkretne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i uczynienia powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy, czystszym – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Dzięki programowi dotacyjnemu, wierzę, że zmotywujemy choroszczan do wspólnego dbania o nasz codzienny komfort. To inwestycja w dziś, ale przede wszystkim w jutro – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów trwałej likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę) – na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe, nie wyklucza starania się przez właścicieli o ubieganie się o inne środki dotacyjne przyznawane na ten cel przez inne instytucje.

Zapraszamy do składania wniosków.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod nrami tel.: 85 713 22 09 lub 85 713 22 00.