KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Nowe zasady odbioru odpadów w Gminie Choroszcz w 2020 roku

Informujemy, że decyzją Rady Miejskiej w Choroszczy od 2020 roku w Gminie Choroszcz ulega zmianie system odbioru odpadów: inna jest metoda naliczania stawek – od metrażu lokalu mieszkalnego; zmieniają się też opłaty za wywóz odpadów – w związku z tym zmienia się również formularz Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Dlaczego wprowadzono zmiany?

Na zmiany, które Gmina Choroszcz od nowego 2020 roku musi wprowadzić, wpływ ma szereg czynników, w tym między innymi:

Przede wszystkim, 22 sierpnia 2019 roku Sejm RP wprowadził kolejną zmianę Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). Nowelizacja ta odgórnie modyfikuje wiele przepisów, w konsekwencji czego na samorządy nakłada szereg obowiązków w kierunku zwiększenia uzyskiwanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Na samorządy także nakłada konieczność podwyższenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach.

Ponadto, znacznemu zwiększeniu uległa opłata środowiskowa – wprowadzona przez ówczesnego Ministra Środowiska (obecnie Ministra Klimatu); ten swoisty podatek środowiskowy zwiększył się ze 120 zł za tonę odpadów w 2015 roku do aż 270 zł za tonę w 2020 roku. Konieczność jego odprowadzania jest obligatoryjna.

Jak wynika z opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choroszcz, w roku 2018 koszt funkcjonowania całego systemu zamknął się kwotą blisko 2 mln zł. Wpłaty wniesione przez mieszkańców wyniosły niespełna 1 mln 240 tys. zł, zatem różnicę wynoszącą ponad 700 tys. zł sfinansowała – jeszcze wówczas mogąc to wykonać – Gmina Choroszcz z własnego budżetu.

Znacznie gorsze oblicze sytuacji odsłonił 2020 rok, ponieważ jak wynika z przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, w roku 2020, koszt funkcjonowania systemu – w porównaniu z rokiem 2018 – wzrośnie o ok. 800 tys. zł. Przy utrzymaniu dotychczasowych – niezmienionych stawek opłat za odpady, niedobór w systemie wyniósłby blisko 1,5 mln zł. A przypomnijmy: jak wynika z art. 6r Ustawy, koszty wynikające z obsługi gospodarki odpadami, w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, winny być w całości pokryte z opłat pobieranych od mieszkańców. Ustawodawca nie zaopatrzył gminy w żadne alternatywne rozwiązania w tym zakresie.

Dodatkowo, Regionalne Izby Obrachunkowe – instytucje, które kontrolują finanse podmiotów publicznych, a takim jest m.in. każda gmina, w tym oczywiście Gmina Choroszcz – interpretując powyższy przepis, usztywniły stanowisko i wymagają, aby wszelkie koszty związane z gospodarką odpadami były pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców (a nie – jak się zdarzało do tej pory: że mogły być częściowo dotowane z budżetu samorządu).

Wobec tych – narzuconych okoliczności, Rada Miejska w Choroszczy, podobnie jak Rady w innych gminach w całym kraju, zmuszona została do zwiększenia wysokości opłat pobieranych za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jaka jest nowa metoda?

Od 2020 roku w Gminie Choroszcz zmienia się metoda naliczania opłat za śmieci: uzależniona ona jest od metrażu lokalu. Miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Choroszcz, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 roku przedstawiają się następująco:

POWIERZCHNIA LOKALU MIESZKALNEGO do 40 m2 od 40,01 m2
do 80,00 m2
powyżej 80 m2
KWOTA OPŁATY 35 ZŁ/m-c 45 ZŁ/m-c 55 ZŁ/m-c

WAŻNE: Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku, ponoszą opłatę mniejszą o 3 zł za każdy lokal mieszkalny.

Radni miejscy w Choroszczy, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji osób samotnie gospodarujących, w sposób szczególny chcieli ulżyć samotnym emerytom i rencistom, i pierwotnie zaproponowali stawkę 20 zł miesięcznie za odbiór odpadów, jednakże, wspomniana wyżej Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, nie zgodziła się na takie rozwiązanie: w dniu 19 grudnia 2019 roku zablokowała taką możliwość. Zatem i ci mieszkańcy zobowiązani są wnosić opłaty za odpady – tak jak inni mieszkańcy gminy Choroszcz: odpowiednio od metrażu lokalu.

Gmina Choroszcz stanowczo nie zgadza się z pozbawieniem najbardziej potrzebujących jakichkolwiek ulg, dlatego Burmistrz Choroszczy będzie osobiście zabiegał o zmianę przepisów w tym zakresie i przywrócenie ustalonych wcześniej – niższych opłat za odpady dla emerytów i rencistów.

WAŻNE: osoby, które nie są pewne jaka jest powierzchnia użytkowanego przez nie lokalu, będą mogły to sprawdzić w decyzji podatkowej otrzymanej z Gminy Choroszcz.

Co dalej?

Powyżej przedstawione zmiany powodują konieczność złożenia nowych Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przez wszystkich właścicieli nieruchomości.

NOWĄ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 2-14 STYCZNIA 2020 ROKU

Wzór nowej Deklaracji, obowiązującej w Gminie Choroszcz od dnia 1 stycznia 2020 roku, można pobrać z Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) lub ze strony internetowej: www.choroszcz.pl.

PRZYPOMINAMY:

OSOBY FIZYCZNE mają obowiązek uiszczać opłaty (3 x stawka miesięczna) raz na kwartał:

– do dnia 20 lutego – za I kwartał (styczeń-marzec)
– do dnia 20 maja – za II kwartał (kwiecień-czerwiec)
– do dnia 20 sierpnia – za III kwartał (lipiec-wrzesień)
– do dnia 20 listopada – za IV kwartał (październik-grudzień)

WAŻNE: OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT W RATACH MIESIĘCZNYCH!

OSOBY PRAWNE (bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), mają obowiązek uiszczać opłaty raz w miesiącu do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstał obowiązek.

WAŻNE: Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie zobowiązany do opłaty w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.

JAK SEGREGUJEMY ODPADY?

* pojemnik/worek ŻÓŁTY: TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
* pojemnik/worek NIEBIESKI: PAPIER, KARTON, TEKTURA, GAZETY
*  pojemnik/worek ZIELONY: SZKŁO
* pojemnik/worek BRĄZOWY: BIOODPADY
* pojemnik/worek SZARY: POPIÓŁ
* pojemnik/worek CZARNY: ODPADY ZMIESZANE

INFORMUJEMY:
pozostałe odpady wysegregowane można przekazać
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Choroszczy,
ul. A. Mickiewicza 28D

PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00.

W PSZOK mieszkańcy Gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:

– bioodpady
– papier i tektura,
– tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
– opakowania szklane
– popiół

oraz

– odpady wielkogabarytowe,
– metale
– zużyte baterie i akumulatory
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery
– przeterminowane leki
– chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach)
– zużyte opony
– tekstylia i odzież
– domowe odpady medyczne
– odpady budowlane – w ilości do 50 kg w miesiącu

WAŻNE: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych.  Odpady z działalności gospodarczej w PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

– informacje o Deklaracjach i zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu firmy wywozowej: 85 713 22 09
– informacje o płatnościach (zaległości, nadpłaty, upomnienia): 85 713 22 38

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad odbioru odpadów w Gminie Choroszcz, obowiązujcych od 2020 roku zawiera Uchwała NR XI/107/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DO POBRANIA TUTAJ