Spółdzielnia w Choroszczy ogłosiła przetarg na sprzedaż działki

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. A. Mickiewicza w Choroszczy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 656/26 obręb 31 Choroszcz, o powierzchni 0,0641ha wpisanej do księgi wieczystej KW BI1B/00123264/4, który odbędzie się w dniu 02.03.2020 r. o godz. 14.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy.

Cena wywoławcza za działkę wynosi 89.477,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w PKO BP 62 1020 1332 0000 1502 0327 2002 w terminie do 27.02.2020r.

Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, bądź nie stawienia się na aukcję bez podania uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z regulaminem przetargu na zbycie nieruchomości można zapoznać się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy, tel. 85 719 11 09.


ARTYKUŁ SPONSOROWANY