Bon antywirusowy dla firm, także z Gminy Choroszcz. Nabór rusza 8 czerwca

Stowarzyszenie BOF informuje, że od 8 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków na granty wspierające przedsiębiorców działających w obszarze BOF – także więc z Gminy Choroszcz, w ramach projektu „Bon antywirusowy”. Wnioski przyjmuje Biuro Projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku – operator bonów, od godz. 8.00 przy ul. Spółdzielczej 8, lok.404 (III piętro). Wszelkie informacje i dokumenty dostępne są na: www.bonantywirusowy.pl. Wnioski będą przyjmowane maksymalnie do 30 października 2020r. Zapraszamy do aplikowania.

Granty są powierzane na realizację projektów polegających na wprowadzeniu w przedsiębiorstwie zmian produktowych, procesowych, technologicznych lub organizacyjnych, w związku z dostosowaniem przedsiębiorstwa do działalności w czasie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego oraz szczególnych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych, np.:

– wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi, w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób (np. dywersyfikacja lub zmiana profilu działalności),

– wykorzystanie sytuacji rynkowej i dostosowanie istniejącego potencjału firmy do nowych warunków oraz zmian popytowych,

– reorganizacja, doposażenie i zmiana procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia poziomu ochrony pracowników, kontrahentów i klientów, w związku z wdrożeniem koniecznego reżimu sanitarnego itp.

Wartość grantu na wsparcie jednego projektu nie może przekroczyć 100 000,00 zł oraz 90% wartości kwalifikowalnych wydatków poniesionych w ramach projektu. Jeden przedsiębiorca może otrzymać jeden grant.

Dodatkowe informacje zainteresowanym firmom udzielane są także telefonicznie bądź mailowo przez personel merytoryczny Projektu; kontakt na: www.bonantywirusowy.pl/#kontakt.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Czym jest „Bon antywirusowy”?

„Bon antywirusowy” to kolejny program wsparcia dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii. Można dostać do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach reżimu sanitarnego oraz niekorzystnych zmian rynkowych. Środki mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, wyposażenia, maszyn i urządzeń, oprogramowania itd. „Bon antywirusowy” to nie tylko ochrona firm i miejsc pracy, ale także swoisty gospodarczy kontratak.

W wyniku wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2, wiele firm stanęło wobec poważnych problemów i barier utrudniających dalsze funkcjonowanie, np. zakaz, bądź znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności, konieczność stosowania dodatkowego reżimu sanitarnego, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu oraz wzrost cen surowców i materiałów, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, znaczne ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Z przeprowadzonego przez GUS, w maju 2020 roku badania sytuacji w podlaskich firmach, wynika, że pandemia ma negatywny, poważny lub zagrażający stabilności funkcjonowania, wpływ na 63% sklepów detalicznych, 62% firm usługowych i 53% zakładów przemysłowych. Zmiany organizacyjne, kadrowe, asortymentowe, doposażenie, renegocjację umów, zmiany form sprzedaży i kanałów dystrybucji itd. planuje wdrożyć aż 87% zakładów przemysłowych, 84% sklepów detalicznych, 78% firm budowlanych i ok. 63% firm usługowych.

Kiedy rusz nabór wniosków?

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, także więc działający na terenie Gminy Choroszcz, będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe w celu dostosowania swojej działalności do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych warunków rynkowych, z tym związanych.

Na co można przeznaczyć bon?

Wsparcie finansowe to bezzwrotny grant, który można przeznaczyć na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów usługowych, wytwórczych, sprzedażowych itp., w celu ochrony pracowników i klientów. Oprócz tego na: dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe. Na przykład firmy będą mogły wdrożyć lub rozwinąć system pracy zdalnej, wprowadzić wydzielone strefy bezpieczeństwa, stanowiska pracy wyposażyć w specjalne przegrody, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki), płyny odkażające, urządzenia bezdotykowe. Będą mogą także rozwinąć nowe kanały sprzedaży i dystrybucji, a dotychczasową tradycyjną obsługę zamienić na e-obsługę. Firmy, które mają ograniczoną możliwość funkcjonowania w dotychczasowy sposób, a które zauważyły okazje rynkowe, będące wynikiem zmian popytowych, zerwania łańcuchów kooperacyjnych, otwierania nowych rynków, mogą się przebranżowić i wprowadzić do oferty nowe produkty lub usługi.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środków ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90 proc. poniesionych wydatków. Do rozdysponowania jest 5,4 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające pracowników i prowadzące działalność co najmniej od 1 stycznia 2019 roku, na terenie miast i gmin: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków lub Zabłudów, i które w okresie epidemii odnotowały spadek sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o co najmniej 25%. W dalszej kolejności wspierane będą firmy, u których ten spadek wyniósł co najmniej 15 lub 10%. Dokumenty aplikacyjne są bardzo proste, a sam proces przyznawania wsparcia – szybki.

Inicjatorzy „Bonu antywirusowego” założyli, że efektem wsparcia jest nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwoli firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

Środki zasilające „Bon antywirusowy” pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Operatorem funduszu grantów jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Więcej informacji na bonantywirusowy.pl.

Na podst. mat. org/UM