KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Dofinansowanie robót budowlanych w ramach PFRON

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o pomoc finansową w zakresie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Nabór trwa do 30 listopada br.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych oferowane jest w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie robót może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli nimi przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dodatkowo dołącza się potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

Wnioski można składać osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

115-888 Białystok

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Departament Zdrowia 
Telefony: 85/66-54-290; 85/66-54-164, Fax: 85/66-54-291

Godziny pracy:

– poniedziałek: 8.00-16.00
– wtorek-piątek: 7.30-15.30