Miasto i GminaWydarzeniaZ Urzędu

XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 5. Przedstawienie informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za I-wsze półrocze 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/181/2020 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach: Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie Gminy Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choroszcz w 2020 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grobowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 r.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2019 r.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.