Centrum Integracji Społecznej – szansa na normlane życie

Fundacja Dialog zaprasza mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego, w tym także z gminy Choroszcz do udziału w projekcie pn. „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”.

Wszyscy uczestnicy projektu zatrudnieni zostaną w Centrum Integracji Społecznej (kontrakt socjalny), a w ramach indywidualnych ścieżek reintegracji, otrzymają kompleksowe wsparcie psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe, coaching. Uczestnicy CIS odbędą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Możliwe również będzie odbycie płatnych staży u wybranych pracodawców.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Białystok i powiat białostocki, które:
– są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub nieaktywne zawodowo,
– są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawne,
– korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Oferujemy:
– zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej,
– reintegracje społeczno-zawodową w zakresie prac gastronomicznych, remontowo-porządkowych, biurowych;
– grupowe oraz indywidualne poradnictwo psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, coacha;
– kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (kurs na prawo jazdy kat. B, C, C+E, pracownik administracyjno-biurowy z ECDL),
– badania lekarskie orasz szkolenia BHP;
– ubezpieczenie zdrowotne;
– świadczenia integracyjne.

Rekrutacja:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, szczegółowe informacje mogą uzyskać u Pracownika Socjalnego w siedzibie Noclegowni Fundacji Dialog w Białymstoku im. Św. Marii Magdaleny, ul. Kolejowa 26 A, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, gdzie dostępne są również do uzupełnienia deklaracje zgłoszeniowe. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.:  85 742 40 90 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis@fundacjdialog.pl.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2020r. do 31.10.2023r.

Projekt „CIS szansą mieszkańców Białegostoku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Na podts. mat. org./UM