Zima 2020/2021 – utrzymanie dróg w Gminie Choroszcz

Informujemy mieszkańców Gminy Choroszcz, że podobnie jak w roku ubiegłym, również i tej zimy, za właściwe utrzymanie drogi na terenie gminy Choroszcz odpowiada osobno każdy zarządca drogi: Powiat Białostocki – za drogi powiatowe, a Gmina Choroszcz, za ulice i drogi gminne. Poniżej przedstawiamy wykazy dróg i ulic będących w zarządzie obu instytucji oraz przypominamy o obowiązkach wynikających z zimowego utrzymania dróg i chodników.

Rodzaje dróg na terenie Miasta i Gminy Choroszcz

Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic, w tym za ich odśnieżanie, są odpowiedzialni zarządcy poszczególnych rodzajów dróg. Na terenie Miasta i Gminy Choroszcz występują trzy rodzaje dróg, zarządzanych przez trzech odrębnych zarządców

I. Drogi krajowe, które są w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku (tel.: +48 85 664 58 50, adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok)

II. Drogi powiatowe, które są w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku (tel. 85 740 22 17, 607 446 273, adres: Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok)

III. Pozostałe drogi znajdujące się w zarządzie Miasta i Gminy Choroszcz (tel. 85 713 22 00 wew. 228).

Na mapie pokazujemy i poniżej przypominamy któremu z zarządców podlegają konkretne drogi i ulice na terenie Miasta i Gminy Choroszcz.

I. W ZAKRESIE GDDKiA, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU: droga krajowa S8 wraz z drogami serwisowymi

II. W ZAKRESIE POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO:

a) Miasto Choroszcz: ulice będące drogami powiatowymi:

 1. al. Niepodległości
 2. ul. Zaczerlańska
 3. ul. Zastawie I
 4. ul. Piaskowa
 5. ul. Niewodnicka w Klepaczach
 6. ul. A. Mickiewicza (odcinek od S8 do ul. K.K. Baczyńskiego)
 7. ul. Kościukowska

 b) Gmina Choroszcz: drogi powiatowe:

 1. DP1380B – od drogi S8 – Złotoria – do gr. gm. Choroszcz
 2. DP1390B – od m. Choroszcz – Dzikie – do gr. m. Choroszcz
 3. DP1535B – od gr. m. Białystok – Szosa Kruszewska – do Zerwanego most na Narwi
 4. DP 1536B – od Szosy Kruszewskiej – do Kruszewa
 5. DP1537B – od Szosy Kruszewskiej – Konowały – do Izbiszcz
 6. DP1538B – od gr. m. Choroszcz – do Szosy Kruszewskiej
 7. DP1539B – od gr. m. Choroszcz – Zaczerlany – do gr. gm. Choroszcz
 8. DP1541B – od Zaczerlan – do Gajownik-Kolonii
 9. DP1542B – droga przez Gajowniki
 10. DP1543B – od gr. m. Choroszcz – Czaplino – do gr. gm. Choroszcz
 11. DP1544B – od drogi Choroszcz-Czaplino – do Kolonii-Czaplino
 12. DP1547B – od Czaplina – Mińce – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Trypucie)
 13. DP1548B – od Barszczewa – do Ogrodnik
 14. DP 1549B – od szosy Kruszewskiej – Oliszki – Klepacze – Turczyn – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Horodniany)
 15. DP1550B – od gr. gm. Choroszcz (od strony Niewodnicy Kościelnej) – Klepacze – do gr. gm. Choroszcz (kierunek: Białystok)
 16. DP1551B – od drogi S8 – Porosły – do Szosy Kruszewskiej
 17. DP1552B – od m. Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – do Szosy Kruszewskiej
 18. DP1538B – od Szosy Kruszewskiej – do Kościuk

 III. W ZAKRESIE GMINY CHOROSZCZ:

a) Miasto Choroszcz: ulice będące drogami gminnymi oraz drogi powiatowe w zarządzie Burmistrza Choroszczy

 1. ul. H. Sienkiewicza
 2. ul. Powstania Styczniowego
 3. ul. J. K. Branickiego
 4. ul. Rynek 11 Listopada
 5. ul. A. Mickiewicza
 6. ul. Dominikańska
 7. ul. Lipowa
 8. ul. Słoneczna
 9. ul. J. Słowackiego
 10. ul. Akacjowa
 11. ul. Białostocka
 12. ul. T. Kościuszki
 13. ul. J. Piłsudskiego
 14. ul. ks. F. Pieściuka
 15. ul. Żółtkowska (do S8)
 16. ul. Powstania Styczniowego (osiedle)
 17. ul. Szpitalna
 18. ul. J. K. Branickiego (do oczyszczalni ścieków)
 19. ul. Ogrodowa
 20. ul. Szkolna
 21. ul. Zamkowa
 22. ul. T. Kościuszki
 23. ul. Rumiankowa
 24. ul. Chabrowa
 25. ul. Zastawie II (droga do Markowszczyzny)
 26. ul. Zastawie III
 27. ul. M. Paca
 28. ul. Karpińskiego
 29. ul. 3-go Maja
 30. ulice na osiedlu im. Jana Pawła II
 31. ulice: Brzozowa, Świerkowa, Klonowa

 b) Gmina Choroszcz: drogi gminne:

 1. droga Nr 123014B (Złotoria –do wsi Złotoria Podlesie)
 2. droga Nr 105481B: Babino – Sawino
 3. droga Nr 105256B: Babino – droga S8
 4. droga Nr 106255B: Dzikie – Żółtki – droga S8
 5. droga Nr 106266B: Krupniki – Klepacze
 6. droga Nr 106265B: Barszczewo – Gajowniki – droga powiatowa)
 7. droga Nr 106254B: Łyski wieś
 8. droga Nr 106264B: Kościuki – Zaczerlany
 9. droga Nr 106262B: Konowały – Śliwno
 10. droga Nr 106263B: Kruszewo – Izbiszcze
 11. droga Nr 106253B: Choroszcz – Jeroniki – Łyski
 12. droga Nr 106251B: Choroszcz – Sienkiewicze
 13. droga Nr 106271B: ulice we wsi Porosły
 14. droga Nr 106252B:Choroszcz – Barszczewo
 15. droga Nr 106270B: Starosielce – Oliszki – Ogrodniki – Czaplino
 16. droga Nr 106268B: Gajowniki – Czaplino
 17. droga Nr 106261B: Konowały – Rogowo Kolonia – droga powiatowa
 18. droga Nr 106260B: Pańki – droga powiatowa
 19. droga Nr 123008B: Pańki – remiza OSP Pańki
 20. droga Nr 106267B: Rogowo – Konowały
 21. droga Nr 106259B: Rogowo – droga powiatowa
 22. droga Nr 106272B: Rogowo Majątek – droga powiatowa
 23. droga Nr 106258B: Rogówek – droga powiatowa
 24. droga Nr 106257B: Ruszczany
 25. od drogi serwisowej S8 do drogi Nr 106255 w Żółtkach (dawny przebieg S8)
 26. drogi na terenie sołectwa Kolonia Porosły
 27. drogi na terenie sołectwa Krupniki
 28. drogi na terenie sołectwa Klepacze

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

Drogi gminne w Gminie Choroszcz, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymywane są w trzech standardach:
– III – który oznacza jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowaną na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;
– IV – który oznacza jezdnię odśnieżoną na całej szerokości oraz posypaną na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;
– V – który oznacza jezdnię odśnieżoną w miejscach zasp oraz odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem manewru mijania.

Powyższe standardy utrzymania dróg pozwalają zapewnić przejezdność w kluczowych fragmentach dróg, w następstwie występowania zjawisk atmosferycznych, takich jak np.: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki powodującej gołoledź.

W związku z powyższym, zimowe utrzymanie dróg gminnych opiera się na następujących warunkach:
– w zakresie odśnieżania – jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
– w zakresie ograniczania śliskości – jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu, szczególnie: skrzyżowania z innymi drogami, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu ponad 4% oraz w innych wskazanych miejscach.

Prace, co do zasady, prowadzone są po ustaniu opadów śniegu.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od wszystkich użytkowników dróg, w tym od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko dostosowania techniki jazdy do warunków zewnętrznych, ale także właściwego przygotowania pojazdu, w tym szczególnie stosowania opon o odpowiednim rodzaju i stopniu zużycia.

W związku z pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, prosimy mieszkańców o niepozostawianie pojazdów na jezdni, ponieważ utrudnia to, a niekiedy wręcz uniemożliwia wykonywanie robót na drogach.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi, czy gałęzie drzew rosnących w pobliżu granicy nieruchomości prywatnych nie przerastają na ulice, ograniczając w ten sposób skrajnię drogi i utrudniając wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W przypadku występowania takich sytuacji prosimy o niezwłoczne przycięcie gałęzi.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem chodników

Urząd Miejski w Choroszczy przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choroszcz, przyjętego uchwałą Nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 listopada 2012 roku (z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z §5 pkt 1 ww. Regulaminuwłaściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości. Oznacza to, że za stan utrzymania chodnika w takiej sytuacji odpowiada nie zarządca drogi, lecz osoba (lub osoby), do której należy nieruchomość położona wzdłuż danego odcinka chodnika.

Prosimy właścicieli nieruchomości o stałe monitorowanie porządku na chodnikach i usuwanie na bieżąco śniegu, lodu i błota pośniegowego, pojawiających się w związku z występowaniem opadów i zmian temperatur.