KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
– mailowy: urzad@choroszcz.pl,
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegała według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 202-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji Białystok w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz w latach 2021-2028.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XV/173/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Punktów przedszkolnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Barszczewie i nadania statutu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotorii.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 16. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2021.
 22. Przedstawienie informacji Burmistrza o składanych oświadczeniach majątkowych.
 23. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady o składanych oświadczeniach majątkowych.
 24. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”