Stypendia sportowe Burmistrza Choroszczy – zapraszamy do składania wniosków

Burmistrz Choroszczy zaprasza kluby sportowe, związki sportowe działające na ternie gminy Choroszcz, jak również samych zawodników będących mieszkańcami gminy Choroszcz, do ubiegania się o stypendia sportowe na 2021 rok. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2021 roku. Zapraszamy!

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. WAŻNE: liczy się data wpływu dokumentów.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskować o przyznanie stypendium dla konkretnego sportowca może klub sportowy, związek sportowy działający na ternie gminy Choroszcz, a także sam zawodnik, będący mieszkańcem Gminy Choroszcz.

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe Burmistrza Choroszczy?

Stypendium sportowe Burmistrza Choroszczy w 2021 roku ma szanse trafić do zawodników, którym w 2020 roku udało się zająć czołowe miejsca (lokaty od I do IV) w międzynarodowych lub krajowych zawodach, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, które jednak ze względu na swoją rangę pozwoliły zawodnikowi godnie reprezentować Gminę Choroszcz.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • dane osobowe kandydata,
  • informację o osiągnięciach sportowych kandydata, kwalifikując go do uzyskania stypendium,
  • określenie dyscypliny uprawianej przez zawodnika, w której osiągnął wyniki kwalifikujące go do uzyskania stypendium,
  • zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Choroszczy o zaistniałych okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
  • kopia licencji zawodnika (jeżeli dotyczy),
  • w przypadku pobierania nauki przez zawodnika – aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt;
  • do wniosku prosimy dołączyć Klauzulę Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – dokument do pobrania znajduje się poniżej artykułu.

Stypendia sportowe Burmistrza Choroszczy przyznawane są na określony czas, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym, i wypłacane są w miesięcznych ratach.

Stypendia sportowe Burmistrza Choroszczy przyznawane są zawodnikom na podstawie Uchwały NR XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.