XX Sesja rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w piątek 26 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu została również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XX Sesja rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu:

  – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)”,

  – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1549Bna odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”,

  – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)”,

  – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki,

  – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki (Gmina Choroszcz)”.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 oraz zwolnienia z drugiej raty płatnej do 31 maja 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących stałe punkty sprzedaży na terenie Gminy Choroszcz.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych stypendiów artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmin Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące odnowie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Choroszcz.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Choroszcz.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszcz i nadania statutu.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.

 12. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy o ustalonych w 2020 roku opłatach planistycznych.

 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”