„Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ!

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”. To cykl spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego – w zależności od predyspozycji kursanta, a także warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym – do wyczerpania miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Udział w projekcie mogą wziął osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
– studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci,
– osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
– osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
– osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
– osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
– niebiorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Projekt oferuje:
– wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
– wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
– sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
– trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

WAŻNE: Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną, wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Dokumenty, jakie należy złożyć, to:
– wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
– orzeczenie o niepełnosprawności;
– dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie: https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM – DO WYCZERPANIA MIEJSC

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać kontaktując się z biurem:
Fundacja Znajdź Pomoc
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl
tel.: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji
oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” realizowany jest w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON.

Na podst. mat. org./UM