Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Gmina Choroszcz ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 

O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub/i z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, określoną w art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 17 i/lub pkt. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) nieodpłatną i/lub odpłatną, o której mowa w art. 7,8 i 9 przedmiotowej ustawy (z wyłączeniem działalności gospodarczej), z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Oferty należy składać w terminie od 10 marca do 2 kwietnia.

Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy