Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Gmina Choroszcz ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. na terenie Gminy Choroszcz.

2. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określoną w art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) nieodpłatną i/lub odpłatną, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Oferty należy składać w terminie od 12 marca do 2 kwietnia.

Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy