XXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy

Informujemy, że w piątek 16 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Ze względu na panującą w całym kraju pandemię koronowirusa Sars-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem w sposób niebezpośredni:
– mailowy (urzad@choroszcz.pl),
– telefoniczny (lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT),
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).

Informujemy także, że w obecnym czasie – ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, interesanci w Urzędzie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy PRZYJMOWANI SĄ GŁÓWNIE POPRZEZ BIURO PODAWCZE. Dlatego wszelkie sprawy bezwzględnie konieczne i niecierpiące zwłoki (tj. wydawanie, składanie oraz odbieranie dokumentów), prosimy kierować jedynie przez Biuro Podawcze znajdujące się na parterze Urzędu.

Na parterze Urzędu jest również ustawiona skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego i M-GOPS w Choroszczy.

XXI Sesja rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2021 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choroszczy uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Choroszcz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszczany.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Porosły.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły-Kolonia.
 14. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2020 rok.
 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz za 2020 rok.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2020.
 19. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

TRANSMISJA SESJI BĘDZIE TUTAJ