Rada Seniorów Gminy Choroszcz – nabór uzupełniający

Burmistrz Choroszczy ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Choroszcz na II kadencję 2021-2025. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

Kto może zostać członkiem Rady Seniorów Gminy Choroszcz?

Do Rady Seniorów Gminy Choroszcz może kandydować mieszkaniec Gminy Choroszcz, który ukończył co najmniej 60. rok życia.

Jak dołączyć do Rady Seniorów Gminy Choroszcz w kadencji?

Kandydatów do Rady Seniorów – za pomocą formularzy zgłoszeniowych – mogą proponować:
1) organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w Gminie Choroszcz na rzecz osób starszych;
2) Burmistrz Choroszczy;
3) stałe komisje Rady Miejskiej w Choroszczy
– dla powyższych wariantów zgłoszenia, wzór formularza (stanowiący Załącznik nr 1 do Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz) dołączamy jako osobny plik poniżej artykułu;
4) co najmniej 15 seniorów z Gminy Choroszcz – dla tego wariantu wzór formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Rady Seniorów Gminy Choroszcz) dołączamy jako osobny plik poniżej artykułu.

WAŻNE: za seniora uważa się osobę powyżej 60. roku życia.

Formularze zgłoszeniowe:
– w formie elektronicznej – dostępne są na www.choroszcz.pl,
– w formie papierowej – są dostępne w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Zgłoszenia – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Kandydat do Rady Seniorów Gminy Choroszcz” – należy złożyć w terminie od 5 do 31.05.2021 do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy:

– osobiście, w dni powszednie, w godz. 7.30-15.30 w Biurze Podawczym UM Choroszcz, bądź

– przesyłając zgłoszenie drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2. WAŻNE: w przypadku dokonania zgłoszenia drogą pocztową, decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

UWAGA: Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, mogą być uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia odpowiedniego powiadomienia. Niezłożenie stosownych uzupełnień w terminie, skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Rada Seniorów w naszej gminie powstała w 2017 roku – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Jej pierwsza kadencja kończy się w czerwcu 2021 roku, dlatego obecnie ogłosiliśmy nabór uzupełniający na II kadencję, na lata 2021-2025 – dodaje. Zapraszam serdecznie do zgłaszania kandydatów, abyśmy wspólnie dbali o aktywność senioralną w Gminie Choroszcz – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Rada Seniorów Gminy Choroszcz liczy 15 osób. Ma charakter konsultacyjny i doradczy (np. w zakresie opiniowania projektów uchwał, współpracy z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w wieku senioralnym), ale może też podejmować własne inicjatywy lub współpracować z innymi podmiotami społecznymi w realizowaniu działań, które służą pobudzeniu aktywności obywatelskiej osób starszych w Gminie Choroszcz (np. w zakresie kultury, sportu i rekreacji czy edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia), czy pomogą zintegrować to środowisko i wzmocnić udział seniorów w życiu Gminy Choroszcz.

Wszelkie niezbędne dokumenty związane z powołaniem Rady Seniorów Gminy Choroszcz, jak również prowadzonym obecnie naborem na członków Rady, załączamy na www.choroszcz.pl.

Zapraszamy do współtworzenia Rady Seniorów Gminy Choroszcz!