Gmina Choroszcz otwiera II nabór na granty OZE

Informujemy, że 1 września br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie uruchomienia drugiego projektu grantowego na odnawialne źródła energii (OZE). Tym samym Gmina Choroszcz, tak jak obiecywała wiosną br., ponownie otwiera nabór wniosków do programu pozwalającego uzyskać dofinansowanie do OZE. Nabór trwa od 2 do 23 września 2021 roku. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM, ABY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROCESIE APLIKACYJNYM.

W ramach Projektu Grantowego Gminy Choroszcz pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną”, Gmina Choroszcz będzie ponownie udzielać mieszkańcom grantów w postaci refundacji kosztów przeznaczonych na zakup i montaż nowych i sprawnych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

Termin składania wniosków

Wnioski w II naborze grantów na OZE w Gminie Choroszcz należy składać od 2 do 23 września 2021 roku.

Kto może ubiegać się o grant na OZE w Gminie Choroszcz

Z projektu grantowego Gminy Choroszcz mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Choroszcz, którzy są zameldowani w Gminie Choroszcz.

Przeznaczenie grantu

Granty w Projekcie Grantowym Gminy Choroszcz mogą być przeznaczone na mikroinstalacje OZE
(z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących inną energię odnawialną, np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu), wytwarzające energię elektryczną wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstw domowych, a w szczególności na:
1) zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną (instalacja fotowoltaiczna);
2) koszty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku;
3) zakup urządzeń oraz oprogramowania, służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
4) wykonanie instalacji odgromowej, przy czym tylko i wyłącznie zabezpieczającej przed wyładowaniami atmosferycznymi i ich skutkami dotowaną instalację fotowoltaiczną. UWAGA: kosztem kwalifikowanym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym planowany jest montaż systemu PV;
5) koszty przygotowawcze (koszty dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej).

Minimalne parametry techniczne paneli fotowoltaicznych zostały określone w par. 4 Regulaminu Naboru i Realizacji Projektu Grantowego Gminy Choroszcz „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Choroszcz” – odstępnego poniżej artykułu, jako osobny plik.

WAŻNE:
– montaż mikroinstalacji OZE dotyczy obiektów mieszkalnych oddanych do użytku;
– grant może być udzielony na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone, co oznacza, że faktury przedstawione do rozliczenia muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą – mieszkańcem Gminy Choroszcz i Grantodawcą projektu grantowego – Gminą Choroszcz. Szczegółowo ten zakres procedury regulują paragrafy: 5, 6, 7, 8 Regulaminu Naboru i Realizacji Projektu Grantowego Gminy Choroszcz „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Choroszcz” (jest on dostępny poniżej jako osobny plik).

WAŻNE: montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach nieoddanych do użytku jest niemożliwy.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z przebudową wewnętrznych sieci technicznych, montażem dodatkowych liczników energii, działaniami informacyjno-promocyjnymi, kosztami usług doradczych, montażem zabezpieczeń w postaci ogrodzenia terenu inwestycji oraz monitoringu wizyjnego, zakupem i montażem odbiorników energii elektrycznej z OZE (np. grzałki elektryczne) są niekwalifikowane, co oznacza, że nie mogą zostać dofinansowane. Jeśli takie wydatki są potrzebne lub konieczne do realizacji projektu przez Grantobiorcę, powinien je ponieść w całości z własnych środków.

Limity i ograniczenia techniczne dotyczące instalacji OZE, szczegółowo regulują paragrafy: 3 i 4 Regulaminu Naboru i Realizacji Projektu Grantowego Gminy Choroszcz „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Choroszcz” (dokument dostępny jest jako osobny plik poniżej artykułu).

Wyłączenia z grantu

Grant nie może być przeznaczony na:
– zakup lub montaż urządzeń OZE wykorzystujących inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu);
– zakup instalacji OZE służących do produkcji energii elektrycznej do prowadzenia działalności rolniczej lub działalności gospodarczej: w budynku mieszkalnym, na potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna, nie może być faktycznie (fizycznie) prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch osobnych liczników przeznaczonych do pomiaru energii wytworzonej na potrzeby części mieszkalnej i związanej z prowadzoną działalnością; w budynku mieszkalnym, na potrzeby którego produkowana będzie energia elektryczna może być zarejestrowana działalność gospodarcza, ale nie może być faktycznie prowadzona (np. dopuszczalne jest aby adres budynku był formalnie siedzibą firmy, ale działalność nie może być prowadzona w obiekcie – produkowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej);
– dodatkowe koszty związane z przebudową wewnętrznych sieci technicznych, montażem dodatkowych liczników energii, usługi doradcze oraz inne wyróżnione w Regulaminie (par. 2 ust. 3); jeśli takie wydatki są potrzebne lub konieczne do realizacji projektu, mieszkaniec powinien je ponieść w całości z własnych środków;
– sfinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji/zmianie instalacji paneli fotowoltaicznych.

WAŻNE: Montaż instalacji OZE nie może być wykonany na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami zawierającymi azbest. W tej sytuacji, właściciele mogą złożyć wniosek o udzielenie grantu, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji OZE wymienią pokrycie dachowe na nowe, na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Grantodawca nie wypłaci grantu.

Wielkość grantu

Grant udzielany Grantobiorcy odbywa się w postaci refundacji zakupu i montażu wyłącznie fabrycznie nowych instalacji OZE i nie może przekroczyć 65% wydatków kwalifikowanych – do kwoty maksymalnej 54 000,00 zł brutto.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej wynoszą:
– o mocy do 5kWp – maksymalnie 6 000,00 zł brutto za 1 kWp,
– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 5 500,00 zł brutto za 1 kWp.

WAŻNE: W przypadku poniesienia kosztów przekraczających limity, Grantobiorca pokrywa różnicę z własnych środków.

Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Choroszcz

Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Choroszcz, w terminie od 2.09.2021 do 23.09.2021 winni złożyć wniosek o udzielenie grantuWAŻNE: decyduje data wpływu. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny jako osobny plik poniżej niniejszego komunikatu.

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej).

Miejsce składania wniosków: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w godzinach pracy Urzędu: pon. 9.00-17.00, wt.-pt.: 7.30-15.30.

Wyłanianie Grantobiorców

W momencie składania wniosku o grant, każdemu Wnioskującemu zostanie nadany osobny numer, który następnie może wziąć udział w losowaniu. Losowanie zostanie przeprowadzone w sytuacji, gdy wniosek pozytywnie przejdzie ocenę formalną, a łączna liczba aplikujących przekroczy limity zadeklarowane przez Gminę Choroszcz w poszczególnych kategoriach (dla obszaru miejskiego, dla instalacji do 5 kWp zaplanowanych jest 14 miejsc, powyżej 5 kWp – 15; dla obszarów wiejskich, podobnie: dla instalacji do 5kWp – 14 miejsc, powyżej 5 kWp – 15, czyli łącznie wsparcie grantowe z Gminy Choroszcz może otrzymać 58 Wnioskujących). Losowanie zostanie przeprowadzone w dn. 7 października 2021 roku o godz. 13.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29) przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję. W wyniku losowania, zostanie sporządzona lista podstawowa i rezerwowa potencjalnych Grantobiorców, oddzielnie dla obszarów wiejskich i miejskich Gminy Choroszcz, z podziałem na instalacje do 5 kWp i powyżej 5 kWp. O powołaniu komisji ds. losowania Grantobiorców będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem w zwyczajowo przyjęty sposób, czyli gównie poprzez stronę internetową Gminy Choroszcz: www.choroszcz.pl. Aby nie było żadnych wątpliwości wobec wyłaniania Grantobiorców, jeśli tylko obostrzenia pandemiczne pozwolą, zaprosimy wszystkich zainteresowanych do osobistego udziału w procesie losowania.

Wybór Grantobiorców ich obowiązki, procedurę refundacji kosztów
szczegółowo wyjaśnia Regulamin Naboru i Realizacji Projektu Grantowego w Gminie Choroszcz
,
dlatego ZALECAMY,
aby przed przystąpieniem do aplikowania o granty na instalację OZE
w ramach Projektu Grantowego Gminy Choroszcz,
ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM
.
Jest on załączony jako osobny dokument na końcu niniejszego komunikatu.

Projekt Grantowy Gminy Choroszcz pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” jest realizowany przez Gminę Choroszcz w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.

PLIKI DO POBRANIA NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY