Miasto i GminaWydarzeniaZ Urzędu

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.


XXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Przedstawienie informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Choroszcz za I-sze półrocze 2021 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu wraz z dojazdami na rz. Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (Gmina Choroszcz)”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki Kolonia”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej.
 13. Przedstawienie informacji Burmistrza o składanych oświadczeniach majątkowych.
 14. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady o składanych oświadczeniach majątkowych.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że
obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.

Zapraszamy.