KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/251/2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach: Klepacze, Krupniki i Turczyn.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.
 11. Przedstawienie informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Choroszcz za okres 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.