XXIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII/298/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26.11.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2022-2024.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2022.
 16. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad Sesji.

 Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
– „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl.