Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Gmina Choroszcz informuje, że od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą składać wnioski o nowe świadczenie, jakim jest dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł – na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Za dochód przyjmuje się rozumienie zawarte w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł* – jeśli jego dochód nie przekroczy 2100 zł miesięcznie na osobę;
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł lub 750 zł* – jeśli jego dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* – jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł– jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* kwota dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania: wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o wysokość tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
– w wersji papierowej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 oraz tutaj.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel.: 85 713 22 41 w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pon.: 9.00-17.00, wt.-pt.: 7.30-15.30.

Ważne:

– świadczenia przyznane na prawidłowo złożone wnioski w styczniu 2022r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

– osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do dnia 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy jest wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Na podst. mat. org./UM