Miasto i GminaZ Urzędu

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że na dzień 9 czerwca 2022 r. została zwołana XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Sesja odbędzie się o godzinie 12.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2021, w tym:
1) debata
2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021, w tym:

1) zapoznanie się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
b) sprawozdaniem finansowym za 2021 rok,
c) informacją o stanie mienia Gminy,
d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2021.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Choroszczy.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25.04.2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choroszcz na rok szkolny 2022/2023.

12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

13. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021.

15. Przedstawienie informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2021 roku.

16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

19. Wolne wnioski.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl/ – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Informujemy również, że obrady Rady Miejskiej w Choroszczy będą transmitowane na www.choroszcz.pl