Wydarzenia

Pomór drobiu w powiecie białostockim

Zaczerlany, Kościuki, Izbiszcze uznane są za obszar zapowietrzony, a kilkanaście miejscowści w naszej gminie, łącznie z Choroszczą, to obszar zagrożony.

Wojewoda Podlaski 13 lipca br. wydał rozporządzenie, na mocy którego ustanowił zasady zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego. Na tej podstawie ustanowił obszary objęte ograniczeniami: obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony. Ograniczenia te dotyczą również miejscowości na ternie Gminy Choroszcz.

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, w gminie Turośń Kościelna, w miejscowości Topilec:

– za obszar zapowietrzony wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (ND), uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie białostockim w gminie Turośń Kościelna miejscowości: Topilec, Topilec Kolonia, Zawady;

2) w powiecie białostockim w gminie Choroszcz miejscowościZaczerlanyKościukiIzbiszcze;

3) w powiecie białostockim w gminie Łapy miejscowości: Bokiny, Wólka Waniewska.

– za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomory drobiu (ND), uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie białostockim w gminie Turośń Kościelna miejscowości: Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Borowskie Skórki, Borowskie Olki, Borowskie Cibory, Borowskie Wypychy, Borowskie Michały, Borowskie Żaki, Bojary, Bojary Kolonia, Dobrowoda, Iwanówka, Juraszki, Kolonia Tołcze, Kolonia Trypucie, Kolonia Zalesiany, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze, Trypucie, Zalesiany, Turośń Kościelna, Turośń Dolna, Piećki, Wysokie, Kolonia Michały Borowskie, Stoczki;

2) w powiecie białostockim w gminie Choroszcz miejscowości: Babino, Barszczewo, Choroszcz, Choroszcz Zastawie, Czaplino, Gajowniki, Gajowniki Kolonia, Klepacze, Kolonia Czaplino, Kolonia, Oliszki, Konowały, Konowały Kolonia, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Ogrodniki, Oliszki, Pańki, Pańki Kolonia, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogowo Majątek Kolonia, Ruszczany, Sienkiewicze, Szyszkowizna, Śliwno, Złotoria;

3) w powiecie białostockim w gminie Łapy miejscowości: Łapy, Płonka Strumianka, Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Uhowo, Płonka Kozły, Płonka Strumianka;

4) w powiecie białostockim w gminie Tykocin miejscowość Rzędziany;

5) w powiecie wysokomazowieckim w gminie Sokoły miejscowości: Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna Folwark, Kurowo, Waniewo.

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM, NAKAZUJE SIĘ:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem rzekomego pomoru drobiu;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące lub wychodzące z pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z obiektów, w których utrzymywane są ptaki, a także wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

5) posiadaczom drobiu prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących;

6) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM ZAKAZUJE SIĘ:

1) wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków;

2) wyprowadzania z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

7) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

8) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem rzekomego pomoru drobiu;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące lub wychodzące z pomieszczeń, w których utrzymywany jest drób i inne ptaki, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się rzekomego pomoru drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z obiektów, w których utrzymywane są ptaki, a także wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

4) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

6) utrzymywanie drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;

7) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

8) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

Obszar zapowietrzony i zagrożony są specjalnie oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

——

Na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Choroszczy.
Zdjęcie: Pixabay