KomunikatyWydarzenia

Ruszył projekt „Podlaskie Inicjatywy Lokalne”

W ramach projektu „Podlaskie Inicjatywy Lokalne” Fundacja OKNO NA WSCHÓD zapowiedziała konkurs na inicjatywy lokalne. Dofinansowane zostaną działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, by zwiększyć udział mieszkańców w życiu publicznym i ich zaangażowanie na rzecz swoich środowisk lokalnych.

Pula środków w konkursie to 175 000 złotych. Dofinansowane zostanie minimum 25 inicjatyw o wartości od 2000 zł do 7000 zł. Wkład własny w składanych wnioskach będzie nieobowiązkowy.

Aplikować w projekcie mogą:

– grupy nieformalne, składające z min. 3 pełnoletnich osób, chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, realizujące inicjatywę samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego

– grupy nieformalne, składające się z min. 3 pełnoletnich osób, chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, realizujące inicjatywę wspólnie z Patronem np. fundacją, stowarzyszeniem lub innym podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 UoDPPiW zarejestrowanym na terenie województwa podlaskiego.

– młode organizacje pozarządowe tj. organizacje posiadające siedzibę na terenie województwa podlaskiego, posiadające wpis do KRS lub do innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których roczny budżet (rozumiany jako przychód organizacji za zakończony rok obrotowy) nie przekroczył 50 tys. Złotych.

Więcej informacji na stronie https://podlaskieinicjatywy.pl/.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.