Miasto i Gmina

Burmistrz Choroszczy z absolutorium

22 czerwca 2016 roku Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 12 głosami „za”, bez żadnych głosów „przeciw”, a jedynie z 2 wstrzymującymi się uzyskał absolutorium Rady Miejskiej w Choroszczy.
Choroscy Radni Miejscy podjęli taką decyzję po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Udzielenie absolutorium oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania organu wykonawczego (w przypadku gminy Choroszcz jest nim Burmistrz Choroszczy) pod względem finansowym, w określonym przedziale czasu. Udzielenie absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do prowadzonej przez dany organ wykonawczy gospodarki finansowej.
„Bardzo się cieszę z otrzymanego absolutorium – przyznaje Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński – bo w 2015 roku w pełni odpowiadam za zrealizowany budżet. Jest to ocena mojej pracy. Dlatego cieszę się z wyniku. Jestem też zadowolony z tego, że radni zaufali mi i zaakceptowali przyjętą przez nas na początku kadencji strategię finansową gminy. Z dużym żalem, ale też i ryzykując niezadowolenie społeczności gminy Choroszcz, z budżetu gminy musieliśmy odsuwać kosztowne inwestycje – przyznaje Burmistrz – jednak widzę, że to się opłacało. Przede wszystkim skupiliśmy się na zwiększeniu dochodów gminy, po to, by uregulować ciążące na nas zobowiązania finansowe i mieć środki na bieżące wydatki. Udało nam się: spłaciliśmy długi gminy w największej kwocie od 10 lat, a także przygotowaliśmy gminę do absorbcji środków zewnętrznych. Co nie znaczy, że nie inwestowaliśmy. Powoli widać, jak gmina zaczyna się zmieniać, a już za kilka miesięcy modernizacje ruszą z pełnym rozmachem. A, zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom, inwestycje odsunięte w 2015 roku – zwłaszcza te drogowe, najbardziej nam wszystkim potrzebne, już powróciły do realizacji w 2016 roku oraz najbliższych latach.”
Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, tuż po otrzymaniu absolutorium otrzymał bukiet kwiatów oraz zebrał gratulacje od radnych, współpracowników oraz przybyłych na sesję gości.

UM