KomunikatyMiasto i Gmina

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

31 marca 2017 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Tematem obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 5 w Choroszczy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Choroszcz, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choroszcz.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Choroszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności M-GOPS w Choroszczy za 2016 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego w Choroszczy w zakresie realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w gminie Choroszcz za 2016 rok.
 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 rok.
 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 18. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady z działalności w roku 2016: 

  a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

  b. Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

  c. Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 22. Interpelacje i wnioski radnych.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad Sesji.

  Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana na żywo przez Twoją Telewizję Regionalną która jest dostępna w sieci kablowej TVK Net Chamerlińscy.

  mat org.