Spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – już 9 X w Choroszczy

Spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 09 października 2015.

Zarząd i Biuro LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Choroszcz na spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się w dniu 09 października 2015r. (piątek) w godzinach: 09.30 – 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Dominikańska 2. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i itp. instytucji działających na terenie Gminy Choroszcz, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, w tym prowadzących działalność we własnym imieniu oraz pragnących założyć taką działalność oraz zainteresowanych rozwojem gminy mieszkańców.

Choroszcz plakat

Podczas tego spotkania będą Państwo mogli wskazać najbardziej oczekiwane i pożądane do realizacji na swoim obszarze przedsięwzięcia, wspólnie przedyskutujemy również rozwiązania, jakie trzeba zastosować w celu ich realizacji. Przedmiotem konsultacji będą także grupy docelowe, do których kierować będziemy wsparcie, jak również wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Ramowy program spotkania przedstawia się następująco:

* Przywitanie uczestników. Informacje o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) w perspektywie 2014 – 2020.
* Prezentacja wstępnej analizy SWOT – zebranie opinii i uwag.
* Analiza celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. – cele główne i szczegółowe, planowane do realizacji główne przedsięwzięcia oraz grupy docelowe i obszary wsparcia
* Zebranie pomysłów dot. poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii
* Omówienie wskaźników realizacji LSR LGD N.A.R.E.W.
* Podsumowanie spotkania. Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego problemów rozwojowych i jakości życia mieszkańców
* fakultatywnie – prezentacja osiągnięć z wdrażania LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi realizowanej w ramach PROW 2007-2013 oś 4 Leader

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Zadania i przedsięwzięcia zaplanowane dziś będziemy przy Państwa pomocy wdrażać i realizować przez najbliższe lata. W czasie spotkania przewidziany jest drobny poczęstunek.

 

Zaproszenie na spotkanie Choroszcz(1)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W. współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Poddziałanie 19: Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

ip/r