Pomoc prawników za darmo w Choroszczy

Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku w powiecie białostockim kontynuowane jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, w tym więc także dla mieszkańców Gminy Choroszcz. Pomoc prawna organizowana jest zarówno przez Powiat Białostocki, jak i przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na ten temat.

W Choroszczy konsultacje prawne odbywają się w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel. 85 744 05 09. Godziny pracy punktu: pon., wt., czw.: 8.00-12.00, śr.: 12.30-16.30.
Porady prawne w Choroszczy prowadzone są przez Organizację Pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32, i udzielane są przez radców prawnych.

Konsultacje prawne na terenie powiatu białostockiego odbywają się także w innych miejscowościach i punktach.

Punkty prowadzone przez Powiat Białostocki:
1) Białystok – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26. Godziny pracy punktu: pon.: 11.00-15.00, wt.-pt.: 9.00-13.00.
2) Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. H. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20. Godziny pracy punktu: pon. 8.00-12.00, wt.-pt.: 9.00-13.00.
3) Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 27 20. Godziny pracy punktu: pon.: 11.00-15.00, wt.-pt.: 9.00-13.00.
W powyższych punktach porady prawne w poniedziałki, wtorki i środy udzielane są przez radców prawnych, a w czwartki i piątki – przez adwokatów.

Punkty prowadzone przez Organizację Pozarządową Caritas Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 32:
1) Juchnowiec Kościelny – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno. Godziny pracy punktu: pon., wt., czw.: 12.00-16.30, śr., pt.: 8.00-12.00.
Porady prawne udzielane są przez radców prawnych.
2) Michałowo – budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73. Godziny pracy punktu: pon.-pt.: 9.30-13.00.
Porady prawne udzielane są przez magistra prawa.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
 • ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7,
 • dokument potwierdzający ciążę.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. (art. 4a ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.