Przygotowanie do zimy w sezonie 2015/2016 w województwie podlaskim

W czasie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 10.11.2015r. jednym z tematów było przygotowanie administracji publicznej do szybkiego reagowania na zagrożenia okresu zimowego. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży przekazali informację nt. realizowanych przedsięwzięć mających na celu bezzwłoczne udzielanie pomocy osobom potrzebującym, szczególnie w okresie kiedy warunki atmosferyczne będą niekorzystne.

Wojewoda wspólnie z Marszałkiem Województwa i Komendantem Wojewódzkim Policji zwrócił się do mieszkańców o solidarność i pomoc osobom potrzebującym, żeby w tym trudnym okresie szczególnie zwracać uwagę na drugiego człowieka. Należy zauważyć, że w poprzednim sezonie zimowym 4 osoby straciły życie w wyniku wychłodzenia. Należy oczekiwać, że dzięki kontynuacji akcji informacyjnej uda się ocalić czyjeś życie.

Informacje o noclegowaniach, ogrzewalniach i miejscach gdzie można uzyskać pomoc są dostępne pod bezpłatnym numerem infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a widzący osoby potrzebujące pomocy powinien zgłaszać ten fakt pod wskazane na plakacie numery alarmowe.

W obecnej chwili administracja publiczna, służby, inspekcje i straże podjęły możliwe działania skierowane na pomoc osobom potrzebującym.

Podjęte działania w skrócie:

  1. Apel Wojewody, Marszałka Województwa i Komendanta Wojewódzkiego Policji do społeczeństwa. Wysłanie prośby do JST w terenie o podejmowanie działań mających na celu minimalizację skutków zagrożeń.
  2. Akcje informacyjne – rozpowszechnienie plakatów z numerami alarmowymi i infolinią WCZK, odwiedzanie bezdomnych i przekazywanie materiałów pierwszej potrzeby (apteczek i kocy termicznych), akcje organizowane przez JST.
  3. Umieszczenie na wszystkich stanowiskach służb dyżurnych w województwie wykazu noclegowni, ogrzewalni i innych ośrodków wsparcia został przekazany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do wszystkich służb, inspekcji i straży oraz samorządów, tak żeby każdy kto zwróci się do instytucji publicznych otrzymał stosowną informację.
  4. Przygotowanie się do informowania i komunikacji ze społeczeństwem w czasie zagrożeń okresu zimowego – wykorzystanie RSO, kontakt z mediami itp.
  5. Dokonanie przeglądu szpitali i systemu PRM w zakresie przygotowania do zagrożeń zimowych.
  6. Dokonanie przeglądu przez zarządców dróg sprzętu i zasobów służących do odśnieżania.
  7. Monitorowanie i kontrola obiektów budowlanych pod kątem usuwania nadmiaru śniegu z dachów, sopli i nawisów lodowych zagrażających życiu i zdrowiu.
  8. Dokonanie przeglądu w zakresie zapewnienia energii elektrycznej i ciepła.
  9. Dokonanie przeglądu planów na wypadek wystąpienia podtopień i powodzi.

ip/r