KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Choroszcz otwiera nabór na granty na OZE

Informujemy, że 26 marca br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie uruchomienia programu grantowego na odnawialne źródła energii (OZE). Tym samym Gmina Choroszcz otwiera nabór wniosków do niniejszego programu. Nabór trwa od 26 marca do 26 kwietnia 2021 roku. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM, ABY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROCESIE.

W ramach programu pn.: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”, Gmina będzie udzielać mieszkańcom (Grantobiorcom) grantów w postaci refundacji kosztów przeznaczonych na zakup i montaż nowych i sprawnych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Minimalne parametry techniczne paneli fotowoltaicznych zostały określone w par. 4 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz.

Kto może ubiegać się o grant na OZE w Gminie Choroszcz

Z programu grantowego Gminy Choroszcz mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Choroszcz, zainteresowani instalacją na swoich budynkach mieszkalnych mikroinstalacji OZE.

Wielkość grantu

Wysokość grantu udzielanego Grantobiorcy odbywa się w postaci refundacji zakupu i montażu wyłącznie fabrycznie nowych instalacji OZE i nie może przekroczyć 65% wydatków kwalifikowanych – do kwoty maksymalnej 54 000,00 zł brutto.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej wynoszą:
– o mocy do 5kWp – maksymalnie 6 000,00 zł brutto za 1 kWp,
– o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 5 500,00 zł brutto za 1 kWp.

WAŻNE: W przypadku poniesienia kosztów przekraczających limity, Grantobiorca pokrywa różnicę z własnych środków.

Przeznaczenie grantu

Granty w Programie Grantowym Gminy Choroszcz mogą być przeznaczone na mikroinstalacje OZE
(z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących inną energię odnawialną, np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu) wytwarzające energię elektryczną wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych, a w szczególności na:
1) zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną (instalacja fotowoltaiczna);
2) koszty przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku;
3) zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
4) wykonanie instalacji odgromowej, przy czym tylko i wyłącznie zabezpieczającej przed wyładowaniami atmosferycznymi i ich skutkami dotowaną instalację fotowoltaiczną; kosztem kwalifikowanym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym planowany jest montaż systemu PV;
5) koszty przygotowawcze (koszty dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej).

Limity i ograniczenia techniczne dotyczące instalacji OZE, szczegółowo regulują par. 3 i 4 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz.

WAŻNE:
– refundacja montażu mikroinstalacji OZE dotyczy obiektów mieszkalnych oddanych do użytku;
– grant może być udzielony na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone, co oznacza, że faktury przedstawione do rozliczenia muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą – mieszkańcem Gminy Choroszcz i Grantodawcą projektu grantowego – Gminą Choroszcz. Szczegółowo ten zakres procedury regulują paragrafy 5, 6, 7, 8 Regulaminu Programu Grantowego Gminy Choroszcz.

Wyłączenia z grantu

Grant nie może być przeznaczony na:
– zakup lub montaż urządzeń OZE wykorzystujących inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu);
– zakup instalacji OZE służących do produkcji energii elektrycznej do prowadzenia działalności rolniczej lub działalności gospodarczej: jeśli budynek mieszkalny i budynki gospodarcze (do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej) posiadają jeden licznik energii elektrycznej, Grantobiorca jest zobowiązany zamontować dodatkowy licznik, aby umożliwić pomiar energii zużywanej na cele gospodarstwa domowego. Dodatkowe opomiarowanie musi być zainstalowane przed złożeniem wniosku o wypłatę grantu;
– dodatkowe koszty związane z przebudową wewnętrznych sieci technicznych, montażem dodatkowych liczników energii, usługi doradcze oraz inne wyróżnione w Regulaminie (par. 2 ust. 3); jeśli takie wydatki są potrzebne lub konieczne do realizacji projektu, mieszkaniec powinien je ponieść w całości z własnych środków;
– sfinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji/zmianie instalacji paneli fotowoltaicznych.

WAŻNE: Montaż instalacji OZE nie może być wykonany na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. W tej sytuacji, właściciele mogą złożyć wniosek o udzielenie grantu, pod warunkiem dołączenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji OZE wymienią pokrycie dachowe na nowe, na własny koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Grantodawca nie wypłaci grantu.

Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Choroszcz

Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Choroszcz, w terminie od 26.03.2021r. do 26.04.2021 r. winni złożyć wniosek o udzielenie grantu. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny jako osobny plik poniżej niniejszego komunikatu.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Miejsce składania wniosków: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w godzinach pracy Urzędu.

Wybór Grantobiorców ich obowiązki, procedurę refundacji kosztów
 szczegółowo wyjaśnia
Regulamin naboru i realizacji Projektu Grantowego w Gminie Choroszcz,
 dlatego ZALECAMY,
aby przed przystąpieniem do aplikowania o granty na instalację OZE
w ramach Programu Grantowego Gminy Choroszcz,
ZAPOZNAĆ SIĘ z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego w gminie choroszcz
.
Jest on załączony jako osobny dokument na końcu niniejszego komunikatu.

Projekt Grantowy Gminy Choroszcz pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz” jest realizowany przez Gminę Choroszcz w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.