XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy.

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w auli budynku przy ul. H. Sienkiewicza 29 w Choroszczy odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 4 w Choroszczy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej w Choroszczy i przedmiotu jej działania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Choroszcz.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Choroszcz za rok 2020, w tym:
1) debata
2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020, w tym:
1) zapoznanie się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
b) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok,
c) informacją o stanie mienia gminy,
d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020,
3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2021 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552B z drogą gminną nr 106257B w miejscowości Ruszczany.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Choroszcz na rok szkolny 2021/2022.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. na lata 2021-2025.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminny Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach: Łyski, Porosły i mieście Choroszcz.
19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
21. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.
22. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2020 roku.
23. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
24. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
25. Wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad Sesji.

Informujemy, że projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej:
bip.choroszcz.pl/
 – „Rada Miejska i Komisje Rady/Projekty uchwał Rady Miejskiej/VIII KADENCJA”

Ze względu na pandemię koronowirusa Sars-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników sesji, rekomendujemy uczestniczenie w sesji w sposób zdalny – poprzez transmisję sesji przeprowadzaną za pomocą strony internetowej www.choroszcz.pl.

Jeśli z Państwa strony pojawią się pytania, wątpliwości, uwagi czy wnioski do rozpatrzenia, prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Choroszczy w sposób niebezpośredni:
– mailowy: urzad@choroszcz.pl,
– telefoniczny – lista numerów telefonów znajduje się w zakładce KONTAKT,
– poprzez pocztę tradycyjną (Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz).