Inwentaryzacja źródeł ciepła – obowiązkowa dla każdego

Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z nakazem Sejmiku Województwa Podlaskiego, niezależnie od deklaracji składanych w ramach Centralnej ewidencji emisyjności budynków, na terenie miasta Choroszcz musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła. W tym celu zostały przygotowane ankiety, których wypełnienie jest obowiązkiem każdego mieszkańca miasta Choroszcz. Na zwrot ankiet od mieszkańców magistrat w Choroszczy czeka do 15 października 2021 roku. Poniżej przedstawiamy szczegóły w tym zakresie.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej (przyjętym przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XXXIV/414/13 w dn. 20.12.2013 r.), każda gmina miejska i miejsko-wiejska w województwie podlaskim, na terenie miasta ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła wszystkich budynków. Inwentaryzacja obejmuje zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej, lokale handlowe, rzemieślnicze czy inne – wszystkie, które są ogrzewane źródłami ciepła o mocy do 1 MW.

Obowiązkowa inwentaryzacja obejmuje zatem także miasto Choroszcz i przeprowadzana jest w postaci kwestionariusza ankiety, który jest dostępny:

– w wersji elektronicznej – jako osobny plik poniżej artykułu;

– w wersji papierowej – znajduje się przy Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Ankiety dotyczą źródeł ciepła zainstalowanych w poszczególnych budynkach będących własnością/współwłasnością mieszkańców miasta Choroszcz. WAŻNE: jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Wypełnione (oryginały) ankiety prosimy dostarczyć do dnia 15 października 2021 roku do siedziby Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji odbywa się we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie i przyjęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego eliminacji najbardziej emisyjnych źródeł ogrzewania indywidualnego, wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia ich ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza w całym województwie.

Prosimy więc o poważne potraktowanie zagadnienia i terminowy zwrot wypełnionych ankiet.

Wszelkie pytania lub wątpliwości wyjaśniamy pod nrem tel.: 85 713 22 35.

ANKIETA DO POBRANIA NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY