Miasto i Gmina

Budżet obywatelski Miasta Choroszcz na 2023 rok – zgłoś swój projekt!

Burmistrz Choroszczy zaprasza mieszkańców miasta Choroszcz do zgłaszania projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok. Do dyspozycji jest kwota większa niż w latach ubiegłych – aż 200 tys. zł. Projekty można zgłaszać od 1 lipca do 1 sierpnia 2022 roku. Zapraszamy!

Podobnie jak w latach ubiegłych, do Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na rok 2023 można zgłaszać projekty o charakterze inwestycyjnym, które znajdują się w zakresie zadań własnych gminy. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w budżecie gminy Choroszcz to 200 tys. zł, przy czym wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 100 tys. zł i także nie może mniejsza niż 25 tys. zł.

Zgłaszanie projektów

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok ma prawo zgłosić osoba stale zamieszkała w mieście Choroszcz; uprawniony mieszkaniec może zgłosić jeden projekt inwestycyjny.

Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców Choroszczy.

Każdy mieszkaniec Choroszczy może poprzeć dowolną liczbę zgłoszonych projektów.

Projekty inwestycyjne do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok należy zgłaszać w terminie od 1 lipca do 1 sierpnia 2022 r., przy użyciu formularza:

– dostępnego poniżej – jako osobny plik dołączony poniżej artykułu;

– lub dostępnego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgłoszenia projektu inwestycyjnego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok można dokonać poprzez:

– złożenie wypełnionego formularza w wersji papierowej – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy

– lub w postaci skanu z oryginału – przesłanego na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

Harmonogram dalszych prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Choroszcz na 2023 rok

do 8 sierpnia 2022 r. – zostanie przeprowadzona analiza formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów; na tym etapie wnioskodawca może składać wyjaśnienia i doprecyzować wniosek;

– do 26 sierpnia 2022 r. Burmistrz Choroszczy ogłosi listę projektów inwestycyjnych poddanych pod konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz oraz, wraz z uzasadnieniem, listę projektów niespełniających wymogów formalnych i merytorycznych. WAŻNE: w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji merytorycznej, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyników weryfikacji;

– od 1 do 16 września 2022 r. – odbędzie się głosowanie powszechne wśród mieszkańców (konsultacje społeczne), dotyczące projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego;

– do 26 września 2022 r. – nastąpi ogłoszenie wyników głosowania.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2023 rok będą realizowane projekty inwestycyjne, które uzyskały największą liczbę głosów – aż do wyczerpania puli środków.

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyskają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na listach zadecyduje publiczne losowanie. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.